RESPUBLIKINIAI KONKURSAI


Diplomas

Šiame puslapyje pateikiama visa informacija apie Kauno 1-osios muzikos mokyklos organizuojamus renginius.  Sutrumpintą renginių grafiką galite rasti skyriuje „Renginių planas„. Informacija apie organizuojamus tarptautinius konkursus talpinama skyriuje „Tarptautiniai konkursai„.XI RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ DIRIGENTŲ KONKURSAS


Konkursas skirtas skatinti muzikos mokyklų, gimnazijų mokinius per chorinio dirigavimo mokomąjį dalyką, pažinti bei plėsti žinias apie chorinį meną Lietuvoje.

Organizatoriai:

 • Kauno 1-oji  muzikos mokykla,
 • Konkurso pirmininkas – Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius Mindaugas Labanauskas
 • Konkurso koordinatorė –  Kauno 1 -osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė Loreta Mačienė
 • Chorinio dainavimo mokytoja metodininkė Miglė Chmieliauskaitė
 • Chorinio dainavimo mokytoja metodininkė Aistė Bagočienė
  Tęstinumas –  konkursas vyksta kas dveji metai.

Konkurso eiga:

Konkurso data: 2022 m. balandžio 2 d., 10 val. , registracijos pradžia 9 val. Konkurso vieta: Kauno 1 – oji muzikos mokykla (J. Gruodžio g. 25, Kaunas)

Vertinimas ir apdovanojimai:

 • Konkurso dalyvių pasirodymus vertina vertinimo komisija.
 • Konkurso nugalėtojai (laureatai ir diplomantai) apdovanojami laureatų diplomais visose kategorijose,  kiekvienoje grupėje.
 • Mokytojai, koncertmeisteriai, parengę konkurso dalyvius ir laureatus, apdovanojami padėkos raštais.
 • Komisijos sprendimu gali būti įsteigtas papildomas apdovanojimas – Padėkos raštas už geriausią A, B, C, D kategorijų privalomojo kūrinio atlikimą.

Dalyviai:

Konkurse kviečiami dalyvauti mokiniai besimokantys muzikos mokyklose ir muzikos gimnazijose. Konkurso dalyviai skirstomi kategorijomis:

A kategorija – mokiniai, kurie chorinio dirigavimo mokosi 1 – erius metus
B kategorija – mokiniai, besimokantys 2 – ejus metus
C kategorija – mokiniai, besimokantys 3 – ejus metus
D kategorija – mokiniai, kurie chorinio dirigavimo mokosi 4-erius ir daugiau metų.

Reikalavimai:

Konkurso dalyviai diriguoja 2 kūrinius prie fortepijono:

Privalomas kūrinys – pasirinktinai iš nurodytų kiekvienoje kategorijoje. Privalomajame kūrinyje – diriguojami du posmeliai (jeigu jų yra daugiau).

Laisvai pasirinktas kūrinys – a‘cappella arba su akompanimentu.

Programos pasirodymo  trukmė:

 • A ir B kategorijose 5 – 7 minutės;
 • C kategorijoje 7 – 10 minučių;
 • D kategorijoje 10 – 12 minučių.

Į pasirodymo trukmę įeina: išėjimas ir įėjimas, dirigavimo atliekamos programos trukmė, pauzės tarp kūrinių.

Privalomi diriguoti kūriniai:

 • A kategorija – P. Beinaris ,,Baltoji lelija“, M. K. Čiurlionis ,,Kelk, dukrele“
 • B kategorija – Vl. Švedas ,,Lietuviškas berželis“, J. Naujalis ,,Miškas ūžia“
 • C kategorija – N. Sinkevičiūtė ,,Pjovė lankoj šieną‘‘ (mišraus choro variantas), Z. Bružaitė ,,Neužrašyta daina“
 • D kategorija – J. Naujalis Motetas ,,In monte Oliveti“, B. Kutavičius ,,Kaimo kapinaitės“, J. Naujalis Motetas ,,In monte Oliveti“, Kutavičius ,,Kaimo kapinaitės“

Dalyvavimo sąlygos:

Paraiškos priimamos iki 2022 m. kovo 13 d. El. paštu: konkursasmuzikosmokykla@gmail.com Konkurso dalyvio mokestis – 5 Eur. Dalyvio mokestį sumokėti bankiniu pavedimu, kartu su dalyvio paraiška atsiunčiant mokėjimo pavedimo kopiją.

Atsiskaitomoji sąskaita: LT40 4010 0425 0198 0220 (Luminor Bank, AB)

Informacija teikiama el.paštu: konkursasmuzikosmokykla@gmail.com

Konkurso koordinatoriai:  Loreta Mačienė +370 67621314, Miglė Chmieliauskaitė +370 67676902

Parsisiųsti:


Renginio nuostatai
Dalyvio anketa
Dalyvio anketa

Natos A kategorija
Natos B kategorija
Natos C kategorija
Natos D kategorija

I RESPUBLIKINIS FLEITININKŲ SOLISTŲ KONKURSAS „FLUT‘PROMTU-22“


Atskleisti jaunųjų šalies fleitininkų muzikinį bei atlikėjišką meistriškumą, plėtoti bendradarbiavimą tarp respublikos muzikos (meno) mokyklų pedagogų bei pasidalinti gerąja dalykine patirtimi.

Konkurso laikas ir vieta:

 • 2022 metų balandžio 10 diena, nuo 10 val., Kauno 1-osios muzikos mokyklos Didžiojoje salėje.

Konkurso idėjos autoriai:

 • Fleitos mokytoja metodininkė Agnė Sipavičienė
 • Fleitos mokytojas Saulius Prialgauskas

Konkurso organizatoriai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla ir Edukologinės kultūros ir menų institutas
 • Konkurso direktorė – Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fleitos mokytoja metodininkė Agnė Sipavičienė
 • Konkurso meno vadovas – fleitos mokytojas Saulius Prialgauskas
 • Konkurso organizacinio komiteto pirmininkas – fortepijono mokytojas ekspertas, akompaniatorius ekspertas Domantas Milius

Konkurso dalyviai:

 • Konkurse gali dalyvauti visi 1-12 klasių fleitos specialybės mokiniai.

Konkurso tvarka:

 • Konkursas yra vieno turo.
 • Konkurse reikia atlikti 2 kūrinius (1-4 klasės mokiniai atlieka du skirtingo charakterio kūrinius, 5-12 klasės mokiniai atlieka du skirtingo žanro kūrinius, iš kurių vienas, pageidautina, kad būtų stambi forma ar jos dalis).
 • Kūriniai atliekami mintinai, su akompaniatoriumi.
 • Konkurso dalyvių nugalėtojų sąrašas bus skelbiamas balandžio 10 dieną Kauno 1-osios muzikos mokyklos interneto svetainėje pirmamuzikos.lt, ne vėliau kaip 4 valandos nuo konkurso pabaigos.
 • Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti Grand Prix, I, II, III vietos laureatų diplomais.

Paraiškų pateikimas:

 • Konkurso paraišką su konkurso dalyvio mokesčio patvirtinimu reikia atsiųsti elektroniniu paštu flutpromtukonkursas@gmail.com iki balandžio 1 dienos imtinai.

Konkurso žiuri:

 • Konkurso dalyvių pasirodymą vertins autoritetinga 5 narių žiuri. Žiuri komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami.

Konkurso dalyvio mokestis:

Konkurso dalyvio mokestis – 10  eurų.

Dalyvio mokestį pervesti:

Gavėjas:
Edukologinės kultūros ir menų institutas
Gavėjo sąskaitos numeris:
LT267180900008700478
Šiaulių bankas
Kodas 305728578
Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą ir pavardę su prierašu „FLEITPROMTU“.
Pvz: Jonas Jonaitis FLUTPROMTU KONKURSAS.

 • Konkurso dalyviui negalint dalyvauti konkurse, konkurso dalyvio mokestis negrąžinamas.

Konkurso dalyviai skirstomi:

Į 2 kategorijas (A – muzikos ir meno mokyklų | B – muzikos gimnazijų ir konservatorijų) bei 12 grupių pagal klases (žr. nuostatus).

Informacija teikiama:

 • Rūpimais klausimais kreiptis elektroniniu paštu: flutpromtukonkursas@gmail.com
 • Arba galite skambinti konkurso direktorei, Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, fleitos mokytojai metodininkei AGNEI SIPAVIČIENEI – 8 601 02527

Parsisiųsti:


Nuostatai
Dalyvio anketa

RESPUBLIKINIO MUZIKOS (MENO) MOKYKLŲ FORTEPIJONINIŲ ANSAMBLIŲ IR KONCERTMEISTERIŲ KONKURSAS „AKCENTAI“


Skatinti jaunuosius atlikėjus plėsti pianistines žinias ansamblinio grojimo ir akompanavimo srityse, o pedagogus domėtis šių dalykų dėstymo metodika, plėsti žinias parenkant repertuarą, dalintis metodine patirtimi tarpusavyje.

Konkurso sąlygos:

 1. Konkursas vyks  2022-04-09  Kauno  1-osios  muzikos  mokyklos  didžiojoje  salėje  (J.Gruodžio  g.  25, Kaunas).
 2. Konkurso dalyviai – Lietuvos muzikos (meno) mokyklų mokiniai, skambinantys fortepijoniniuose ansambliuose keturiomis, šešiomis ar aštuoniomis rankomis. Arba mokiniai, akompanuojantys iliustratoriams – vokalistams ar instrumentalistams.
 3. Konkursas skirstomas į tris kategorijas:
  3.1. keturių rankų fortepijoninių ansamblių kategorija;
  3.2. šešių, aštuonių rankų fortepijoninių ansamblių kategorija;
  3.3. koncertmeisterio (akompanavimas iliustratoriui) kategorija.
 4. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins konkurso vertinimo komisija, kurios narius kviečia organizacinis komitetas. Vertinimo komisijos narių pavardės skelbiamos konkurso pradžioje. Komisijos vertinimai galutiniai ir neskundžiami.

Konkurso tvarka:

 • I KATEGORIJA – KETURIŲ RANKŲ FORTEPIJONINIAI ANSAMBLIAI
 • II  KATEGORIJA – ŠEŠIŲ AR AŠTUONIŲ RANKŲ FORTEPIJONINIAI ANSAMBLIAI
 • III  KATEGORIJA – KONCERTMEISTERIO

Visų kategorijų dalyviai skirstomi į amžiaus grupės (žr. nuostatus).

Repertuaras:

I-II kategorijų ir visų amžiaus grupių konkurso dalyviai privalo atlikti du skirtingo charakterio kūrinius. III kategorijos visų grupių konkurso dalyviai privalo atlikti du skirtingo charakterio vokalinio ar instrumentinio žanro kūrinius. Koncertmeisterio kategorijos kūriniuose būtina akompanimento partija. Negalima atlikti kamerinių sonatų ir koncertų. Konkurso metu draudžiama naudotis audio-video medžiaga.

Dalyvio mokestis :

 • I-II kategorijų konkurso dalyvio mokestis – 10 eurų kiekvienam ansamblio nariui.
 • III kategorijos konkurso dalyvio mokestis – 10 eurų kiekvienam dalyviui (koncertmeisteriui ir iliustratoriui), išskyrus profesionalą atlikėją.

Paraiškų pateikimo tvarka:

Konkurso dalyvio dokumentai:

 • konkurso dalyvio anketa;
 • konkurso dalyvio mokesčio įmokos kopija.

Dokumentai priimami iki 2022 m. kovo 1 d. Dokumentus siųsti: akcentai.konkursas@gmail.com

 • Apie dokumentų gavimą informuojama el. laišku.
 • Konkurso organizatoriai neprisiima atsakomybės dėl galimo dokumentų dingimo persiunčiant.
 • Konkurso dalyviai iki 2022 m. kovo 1 d. turi pervesti šiuose nuostatuose nustatyto dydžio konkurso dalyvio stojamąjį mokestį.

Dalyvio mokestį pervesti:

 • Gavėjas: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija. Kodas 191950127
 • Gavėjo sąskaitos numeris: LT13 4010 0510 0387 8416
 • Gavėjo bankas: AB LUMINOR bankas

Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti dalyvio, už kurį mokama, pavardę, vardą, kategoriją ir konkurso pavadinimą.

Parsisiųsti:


Renginio nuostatai
Ansamblių anketa
Koncertmeisterių anketa

I RESPUBLIKINIS PAPILDOMO INSTRUMENTO (FORTEPIJONAS) KONKURSAS – ATTACCA


Konkurso tikslas – nuotolinio ugdymo proceso kontekste atskleisti jaunųjų šalies muzikantų, besimokančių groti papildomu instrumentu – fortepijonu individualumą ir adaptyvumą skleidžiant muzikos meną netradicinėmis priemonėmis ir būdais.

Organizatoriai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla ir Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija.
 • Konkurso direktorius – Mindaugas Labanauskas
 • Konkurso organizacinio komiteto pirmininkė – mokytoja Silvija Jermakovaitė
 • Konkurso meno vadovas – Domantas Milius

Konkurso dalyviai:

Konkurse gali dalyvauti visi mokiniai, kuriems fortepijonas yra papildomas instrumentas.

Konkurso tvarka:

 • Konkursas yra vieno turo.
 • Konkurse reikia atlikti vieną kūrinį (pjesė, polifonija, etiudas).
 • Kūrinys atliekamas
 • Konkurso video pasirodymų nuorodas galima siųsti iki kovo 15 dienos imtinai.
 • Konkurso dalyvių nugalėtojų sąrašas bus skelbiamas kovo 22 dieną Kauno 1-osios muzikos mokyklos interneto svetainėje pirmamuzikos.lt
 • Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti Grand Prix, I, II, III vietos laureatų diplomais.
 • Vienas atlikėjas gali dalyvauti keliuose pogrupiuose. Už dalyvavimą daugiau nei viename pogrupyje – mokėti papildomai nereikia.

Pasirodymo įrašo pateikimas:

 • Savo asmeninėje arba ugdymo įstaigos, kurioje mokosi konkurso dalyvis, youtube paskyroje, dalyvis patalpina video pasirodymą (keliant video į youtube kanalą, trečiame video kėlimo etape reikia pasirinkit nustatymą „neįtrauktas į sąrašą“.
 • Video pasirodymo nuorodą ir konkurso dalyvio mokesčio patvirtinimą reikia atsiųsti elektroniniu paštu konkursasattacca@gmail.com iki kovo 15.

Video techniniai reikalavimai:

 • Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabiliai, nejudančia kamera;
 • Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas (taip pat ir kojos);
 • Atlikėjo aprangos kodas – laisvas.
 • Kūrinys atliekamas mintinai.

Kontaktai:

 • Rūpimais klausimais kreiptis elektroniniu paštu: konkursasattacca@gmail.com
 • Arba galite skambinti konkurso organizacinio komiteto pirmininkei, Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojai, vyr. akompaniatorei SILVIJA JERMAKOVAITEI – 8 646 21 412

Konkurso žiuri:

Konkurso dalyvių pasirodymą vertins autoritetinga žiuri. Žiuri komisijos sprendimai neskundžiami.

Konkurso dalyvio mokestis:

Konkurso dalyvio mokestis – 4 eurai.

Dalyvio mokestį pervesti:
Gavėjas: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija
Gavėjo sąskaitos numeris: LT134010051003878416
AB LUMINOR bankas (Kodas 191950127)
Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą ir pavardę su prierašu „ATTACCA“..
Pvz: Jonas Jonaitis „ATTACCA“.
Visas su mokesčio persiuntimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai

Konkurso kategorijos:

12 grupių pagal grojimo papildomu instrumentu (fortepijonu) metus.

 • I-XII GRUPĖ – 1-12 GROJIMO METAI

Ir 3 pogrupius pagal kūrinio žanrą:

 • Pjesė, Etiudas, Polifonija

Konkurso dalyvių paraiškas siųsti:

Elektroniniu paštu – konkursasattacca@gmail.com . Pačiame elektroniniame laiške pateikti (tokia tvarka kaip matote pavyzdyje):
1. Dalyvio vardą, pavardę;
2. Klasę;
3. Fortepijono mokytojo vardą ir pavardę;
4. Ugdymo įstaigos pilną pavadinimą;
5. Miestą;
6. Kūrinio pavadinimą ir autorių;
7. Nuorodą į pasirodymo video youtube.
8. MOKINIO PILNĄ NAMŲ ADRESĄ – namo/buto numeris, gatvė, miestas, rajonas. (Visi konkurso dalyviai konkurso dovaną gaus nurodytu namų adresu. Nurodyti konkurso dalyvio namų adresą – privaloma. Jei mokinio tėvai atsisako nurodyti savo adresą, tuomet turi būti pateikiamas mokinio mokytojo tikslus namų adresas.)

X-ASIS RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSAS “GARSŲ VAIVORYKŠTĖ“


Renginys skirtas skatinti klasikinės muzikos atlikimą. Aktyvinti šalies muzikos (meno) mokyklų jaunųjų pianistų saviraišką. Vystyti jaunųjų pianistų muzikinius gebėjimus, atliekant įvairių stilių muziką. Plėtoti Lietuvos muzikos mokyklų bendradarbiavimą, suteikti galimybę mokytojams pasidalinti gerąja patirtimi.

*Visi konkurso dalyviai gaus dalyvių diplomus. Laureatai  apdovanojami laureatų  diplomais, specialiais prizais (už geriausią sonatinos, pjesės atlikimą; jauniausio konkurso dalyvio)

Bendrosios sąlygos:

 • Konkurse gali dalyvauti neformaliojo ugdymo muzikos (meno) mokyklų 1-5 kl. jaunieji pianistai.
 • Konkurso vertinimo komisiją kviečia organizacinis komitetas.
 • Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
 • Vertinimo komisijos narių mokiniai konkurse nedalyvauja.
 • Atsižvelgiant į situaciją dėl Covid 19 konkursas gali vykti virtualioje erdvėje.

Organizatoriai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija.
 • Konkurso direktorius – Mindaugas Labanauskas, Kauno l-osios muzikos mokyklos direktorius;
 • Organizacinio komiteto pirmininkė – Jūratė Žemaityte, Kauno I-osios muzikos mokyklos fortepijono jaunesnių klasių vadove, mokytoja eksperte;
 • Meno vadovė – Rita Rimkienė, Kauno l-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė; Koordinatore – Jurgita Lapienytė, Kauno l-osios muzikos mokyklos mokytoja metodininkė.

Amžiaus grupes:

A grupė – 1 kl. mokiniai (Programos trukmė 2–3 min.)
B grupė – 2 kl. mokiniai (Programos trukmė 2–4 min.)
C grupė – 3 kl. mokiniai (Programos trukmė 3–5 min.)
D grupė – 4 kl. mokiniai (Programos trukmė 4-6 min.)
E grupė – 5 kl. mokiniai (Programos trukmė 4–8 min.)

Programa:

 1. Klasikinės sonatinos ar sonatos dalis (sonatos forma arba rondo).
 2. Pjesė.

*Visi kūriniai atliekami mintinai.

Vieta ir laikas:

2021 m. balandžio 17 d. ONLINE

Paraiškų pateikimo tvarka:

Konkurso dalyvis iki 2021 balandžio 9 d. turi pateikti:

 1. Paraišką.
 2. Stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

 Konkurso dalyvio paraiškas siųsti el. adresu: draugija@pianistas.lt

Dalyvio mokestis 7€ , rekvizitai apmokėjimui:

Gavėjas: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija
Gavėjo sąskaitos numeris: LT134010051003878416
AB LUMINOR bankas (Kodas 191950127)

Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą ir pavardę su prierašu ,,Garsų vaivorykštė“. Informacija apie registraciją, repeticijas bus paskelbta po 2021m. kovo 10d.

*Esant ekstremaliai situacijai šalyje, konkursas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos konkurso nuostatuose.

Parsisiųsti:


Rezultatai

X-ASIS RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ  FESTIVALIS – KONKURSAS „OI ŽIBA ŽIBURĖLIS“


„Oi žiba žiburėlis“ – tai dainų a’cappella konkursas, kuriuo siekiama ugdyti meno bei kūrybos poreikį, puoselėti akademinio dainavimo tradicijas, populiarinti dainininkų meninę saviraišką, atrinkti geriausius duetus, trio, kvartetus  ir ansamblius. Atsižvelgiant į viruso COVID-19 aplinkybes, X-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų harmonizuotų lietuvių liaudies dainų a‘cappella konkursas „Oi žiba žiburėlis“ – 2021, bus vykdomas nuotoliniu būdu.

Dalyviai:

I kategorija – pradinių mokyklų, vidurinių mokyklų, gimnazijų. Šios kategorijos mokinių dainose viename balse gali būti ne daugiau dviejų atlikėjų. Taigi, dvibalsę dainą atliks 4 mokiniai, tribalsę 6, keturbalsę 8 mokinių.
II kategorija – muzikos mokyklų, choro ar muzikos studijų. Šios kategorijos dainose vieną balsą dainuoja tik vienas atlikėjas. Taigi dainuosime duetais, trio, kvartetais.
A grupė 1-4 klasės mokiniai atlieka dvibalsę dainą. Lygių balsų ansambliai.
B grupė 4-8 klasės mokiniai atlieka tribalsę dainą. Lygių balsų ansambliai.
C grupė 8-12 klasės mokiniai atlieka  keturbalsę  dainą. Lygių balsų arba mišrių balsų ansambliai.

Organizatoriai:

 • Konkursą organizuoja Kauno 1-oji muzikos mokykla.
 • Konkurso koordinatorius Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistas Gintaras BALČIŪNAS.
 • Projekto vadovė Loreta MAČIENĖ – tel. 8 37 422943
 • Projekto vadovas Arūnas VAŽINSKIS – mob. tel. 8 686 22729

Repertuaras:

Visi konkurso dalyviai paruošia po vieną lietuvių kompozitorių harmonizuotą liaudies dainą. (Dainoms galimas tik perkusinis pritarimas).  Prašome atsiųsti 1 egz. natų.

Konkurso vaizdo įrašo pateikimas:

 1. Konkursui dalyviai pateikia atlikto kūrinio vaizdo įrašą.
 2. Savo vaizdo pasirodymą konkurso dalyvis patalpina asmeniniame arba ugdymo įstaigos, kurioje mokosi, „Youtube“ kanale.
 3. Visų konkurso dalyvių vaizdo įrašai turi būti neįtraukti į sąrašą („Unlisted“, “Neviešas“).
 4. Vaizdo įrašo auditorija turi būti skirta vaikams („Yes, it’s made for kids“, „Taip, skirtas vaikams“).
 5. Vaizdo įrašo pavadinimo skiltyje turi būti įrašytas atliekamo kūrinio autorius bei tikslus kūrinio pavadinimas.
 6. Vaizdo įrašo apraše reikia nurodyti atlikėjo vardą, pavardę.
 7.  Išsaugoto įrašo nuoroda įkeliama į nurodytą skiltį dalyvio paraiškoje.
 8. Paraiškos priimamos iki 2021 m. balandžio 30 d. el. paštu arunas.vazinskis@gmail.com

Vieta ir laikas:

Konkurso laureatų  atranka  vyks  2021 m. gegužės 15 d. Zoom platformoje 11.00 val. (Prisijungimo kodas bus atsiųstas el. paštu).

Dalyvio mokestis:

Dalyvio mokestis turi būti sumokėtas iki 2021 m. balandžio 30 d. Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą, pavardę ir konkurso pavadinimą „Oi žiba žiburėlis“- 2021. Būtina išsaugoti skaitmeninę pavedimo kopiją ir atsiųsti kartu su dalyvio paraiška. Visas su mokesčio pervedimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai.

 • Gavėjas: Kauno 1-oji muzikos mokykla,
 • Adresas: J.Gruodžio 25, LT – 44289 Kaunas,
 • Gavėjo kodas: 190144649
 • Gavėjo sąskaitos numeris: LT 10 4010 0425 0185 8637,
 • Gavėjo bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,

Telefonas/Faksas (8 37) 422 834; el. paštas: info@pirmamuzikos.lt

 

Vertinimas ir paskatinimai :

 • Atlikėjai vertinami pagal atlikimo lygį, vokalinę ir sceninę kultūrą, interpretaciją, vokalinius duomenis, repertuaro atlikimą.
 • Konkurso organizacinis komitetas sudaro ir kviečia žiuri komisiją.
 • Žiuri komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.
 • Konkurso nugalėtojai kiekvienoje kategorijoje apdovanojami laureatų diplomais, dalyviai – dalyvio diplomais, jų mokytojai padėkos raštais.

II-ASIS RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ MUZIKANTŲ KONKURSAS – M U Z I K A – @


Konkurso tikslas – Nuotolinio / mišraus / tiesioginio ugdymo proceso kontekste atskleisti jaunųjų šalies muzikantų individualumą ir adaptyvumą, skleidžiant muzikos meną netradicinėmis priemonėmis ir būdais.

Organizatoriai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija, VDU Muzikos akademija;
 • Konkurso direktorius – Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius Mindaugas Labanauskas;
 • Konkurso meno vadovė – Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fortepijono mokytoja ekspertė Rasa Derbutienė.

Konkurso dalyviai:

Konkurse gali dalyvauti visų specialybių jaunieji instrumentalistai – solistai.

Konkurso tvarka:

 • Konkursas yra vieno turo.
  Konkurse reikia mintinai atlikti vieną kūrinį.
 • Konkurso video pasirodymų nuorodas galima siųsti nuo balandžio 20 iki balandžio 30 dienos.
 • Konkurso dalyvių nugalėtojų sąrašas bus skelbiamas gegužės 15 dieną Kauno 1-osios muzikos mokyklos interneto svetainėje www.pirmamuzikos.lt
 • Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti Grand Prix, I, II, III vietos laureatų bei diplomantų diplomais (jie bus Kauno 1-osios muzikos mokyklos interneto svetainėje elektronine forma).
 • Vienas atlikėjas gali dalyvauti keliuose pogrupiuose, tačiau už kiekvieną pogrupį mokant atskirai.

Pasirodymo įrašo pateikimas:

 • Savo asmeninėje arba ugdymo įstaigos, kurioje mokosi konkurso dalyvis, youtube paskyroje, dalyvis patalpina video pasirodymą.
 • Video pasirodymo nuorodą, dalyvio paraišką ir konkurso dalyvio mokesčio patvirtinimą reikia atsiųsti elektroniniu paštu muzikaetakonkursas@gmail.com balandžio 20 – 30 dienomis.
 • Norint išvengti nesklandumų, pasirodymo nuorodą, dalyvio paraišką ir mokesčio patvirtinimo kopiją prašome SIŲSTI VIENAME LAIŠKE.

Video techniniai reikalavimai:

 • Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabiliai, nejudančia kamera;
 • Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas;
 • Atlikėjo aprangos kodas – koncertinis.

Kontaktai:

Rūpimais klausimais kreiptis elektroriniu paštu: muzikaetakonkursas@gmail.com

Konkurso žiuri:

Konkurso dalyvių pasirodymą vertins autoritetinga žiuri. Žiuri komisijos sprendimai neskundžiami.

Konkurso dalyvio mokestis:

Konkurso dalyvio mokestis – 10 eurų.

Dalyvio mokestį pervesti:
Gavėjas: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija
Gavėjo sąskaitos numeris: LT134010051003878416
AB LUMINOR bankas (Kodas 191950127)
Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą ir pavardę su prierašu „MUZIKA-ETA“.
Pvz: Jonas Jonaitis MUZIKA-ETA.
Visas su mokesčio persiuntimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai.

Konkurso kategorijos:

Konkurso dalyviai skirstomi į 12 grupių pagal klases ir 5 pogrupius pagal kūrinio žanrą.

*smulkiau žr. nuostatus.

Konkurso dalyvių paraiškas siųsti:

Elektroniniu paštu – muzikaetakonkursas@gmail.com.
Elektroniniame laiške (NE PRIEDE PRISEGTUKE) pateikti:

 • Nuorodą į pasirodymo video youtube;
 • Kūrinio pavadinimą ir autorių (ORIGINALO KALBA);
 • Dalyvio vardą, pavardę;
 • Grupę ir pogrupį;
 • Specialybės mokytojo vardą ir pavardę;
 • Ugdymo įstaigos pilną pavadinimą;
 • Miestą.

Prašome visą informaciją pateikti prieš tai nurodytu formatu ir būdu, kitu atveju dalyvio duomenys nebus priimami.


I – ASIS RESPUBLIKINIS TAUTINIŲ INSTRUMENTŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ – SOLISTŲ KONKURSAS „TAUTINIAI GAIDŲ RAŠTAI“


Konkurso tikslai yra populiarinti tautinius instrumentus ir jų atliekamą muziką, atskleidžiant mokinių individualumą, bei instrumentų autentiškumą, plėtoti gabių ir talentingų vaikų kūrybiškumą, solinį muzikavimą, skatinti muzikos ir meno mokyklų, gimnazijų, konservatorijų ir neformalaus ugdymo įstaigų tautinių instrumentų mokytojų saviraišką, bendradarbiavimą ir patirties sklaidą.

Organizatoriai:

 • Konkurso kuratorė – Kauno 1- osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja
  ugdymui, fleitos mokytoja metodininkė Agnė Sipavičienė.
 • Konkurso meno vadovė ir koordinatorė – kanklių mokytoja metodininkė, Kauno 1
  – osios muzikos mokyklos metodinės tarybos pirmininkė Evelina Butienė.

Konkurso dalyviai ir programa:

 • Konkurso dalyviai skirstomi į dvi KATEGORIJAS:
  Tradicinių instrumentų atlikėjai (tradicinės kanklės, armonika, cimbolai, bandonija, labanoro dūda) solistai.
 • Tautinių instrumentų atlikėjai (koncertinės kanklės, birbynė, lamzdelis, skrabalai) solistai.
 • Dalyviai mintinai atlieka vieną lietuvių liaudies arba lietuvių kompozitoriaus kūrinį – iki 5 min.
 • Paraiškoje pateiktos programos keisti negalima.

Konkurso dalyviai skirstomi į 4 GRUPES: A GRUPĖ (IKI 9 METŲ), B GRUPĖ (10 – 12 METŲ), C GRUPĖ ( 13 – 15 METŲ), D GRUPĖ (16 – 17 METŲ), E GRUPĖ (18-19 METŲ).

Konkurso bendrosios nuostatos:

 • I respublikinis tautinių instrumentų jaunųjų atlikėjų – solistų konkurso „Tautiniai
  gaidų raštai“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja tikslus ir uždavinius,
  dalyvius, dalyvavimo sąlygas, vertinimą, konkurso vykdymą;
 • Konkursą organizuoja Kauno 1 – oji muzikos mokykla;
 • Konkursas vykdomas nuotoliniu būdu ir yra nemokamas;
 • Atsiųsta dalyvio anketa patvirtina, kad sutinkate su Konkurso nuostatomis ir sąlygomis.

Video techniniai reikalavimai:

 • Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabiliai, nejudančia kamera, horizontalioje
  padėtyje;
 • Pateiktas kūrinio vaizdo įrašas nufilmuotas nuo pradžių iki pabaigos – be montažo
  ir sustojimų;
 • Atlikėjas vaizdo įraše turi matytis visu ūgiu ir su instrumentu;
 • Pageidautina koncertinė (tautinė) dalyvio apranga.

Paraiškų pateikimo tvarka:

 • Vaizdo pasirodymą konkurso dalyvis patalpina asmeniniame arba ugdymo įstaigos, kurioje mokosi, YOUTUBE platformoje;
 • Visų konkurso dalyvių vaizdo įrašai turi būti neįtraukti į sąrašą (tai yra „Unlisted“, „Neviešas“);
 • Vaizdo įrašų auditorija turi būti skirta vaikams („Yes, it‘s made for kids“ arba „Taip, jis skirtas vaikams“).
 • Vaizdo įrašo informaciniame lange turi būti įrašomas atlikėjo vardas ir pavardė,
  koncertmeisterio vardas ir pavardė (jei įrašas atliekamas su koncertmeisterio
  pritarimu ar jo paruošta fonograma), mokytojo vardas ir pavardė bei atliekamo
  kūrinio autorius ir kūrinio pavadinimas.
 • Išsaugoto įrašo nuoroda įkeliama į dalyvio paraišką.
 • Paraiškos priimamos iki 2021 metų gegužės 16 dienos el. paštu tautiniaigaidurastai@gmail.com

Vertinimas ir paskatinimas:

 • Konkurso dalyvių pasirodymą vertins kompetentinga žiuri.
 • Žiuri komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami.
 • Konkurso rezultatai bus skelbiami Kauno 1- osios mokyklos internetinėje svetainėje www.pirmamuzikos.lt – 2021 m. gegužės 31 dieną.
 • Konkurso dalyviai bus apdovanoti laureato diplomais, diplomantų diplomais, o
  mokytojai ir koncertmeisteriai – padėkos raštais.

III RESPUBLIKINIS MUZIKANTŲ KONKURSAS „PIANO – AMBITUS“


Konkurso tikslas nuotolinio ugdymo proceso kontekste atskleisti jaunųjų šalies muzikantų individualumą ir adaptyvumą skleidžiant muzikos meną netradicinėmis priemonėmis ir būdais.

Organizatoriai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla ir Edukologinės kultūros ir menų institutas.
 • Konkurso meno vadovas ir koordinatorius – mokytojas Domantas Milius.

Konkurso dalyviai skirstomi į:

2 KATEGORIJAS (AKADEMINĘ bei LICĖJAUS), 3 GRUPES (A – pianistai solistai; B– stygininkai solistai; C  – fortepijoniniai duetai.), 12 POGRUPIŲ PAGAL KLASES (smulkiau žr. nuostatus).

Konkurso tvarka:

 • Visi konkurso dalyviai gaus suvenyrines dovanas, kurios bus pristatytos į konkurso
  dalyvio ugdymo įstaigą;
 • Visi konkurso dalyvių mokytojai gaus suvenyrines dovanas, kurios bus pristatytos į konkurso dalyvio ugdymo įstaigą;
 • Visi konkurso dalyviai gaus savo pasirodymo vertinimą (raštu) iš konkurso vertinimo komisijos (grįžtamasis ryšys);
 • GRAND PRIX vietų laimėtojai gaus 2 nemokamas meistriškumo pamokas (po 40 minučių) pas du konkurso vertinimo komisijos narius;
 • Visi konkurso dalyviai pretenduoja į GRAND PRIX, I laureato, II laureato, III laureato vietas bei specialiuosius diplomus.

Pasirodymo įrašo pateikimas:

 • Savo asmeninėje arba ugdymo įstaigos, kurioje mokosi konkurso dalyvis, youtube paskyroje, dalyvis patalpina video pasirodymą (pasirodymus);
 • Video pasirodymo nuorodą (nuorodas) ir konkurso dalyvio mokesčio patvirtinimą (abu viename laiške) reikia atsiųsti iki gegužės 20 dienos, elektroniniu paštu pianoambituskonkursas@gmail.com

Video techniniai reikalavimai:

 • Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabiliai, nejudančia kamera;
 • Vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas;
 • Atlikėjo aprangos kodas – koncertinis;
 • Kūrinys (kūriniai) atliekamas mintinai (išskyrus fortepijoninių duetų kategoriją).

Kontaktai:

Rūpimais klausimais kreiptis elektroniniu paštu pianoambituskonkursas@gmail.com arba drąsiai galite skambinti konkurso meno vadovui Domantui Miliui telefonu – 8 646 330 17.

Konkurso datos:

 • Konkurso video pasirodymų nuorodas galima siųsti iki gegužės 20 dienos.
 • Konkurso dalyvių nugalėtų sąrašas bus skelbiamas birželio 7 dieną Kauno 1-osios muzikos mokyklos interneto svetainėje www.pirmamuzikos.lt

Konkurso žiuri:

 • Konkurso dalyvių pasirodymą vertins autoritetinga žiuri.
 • Žiuri komisijos sprendimai neskundžiami.

Konkurso dalyvio mokestis:

Konkurso dalyvio mokestis – 14 eurų.

Dalyvio mokestį pervesti:
Gavėjas: Edukologinės kultūros ir menų institutas
Gavėjo sąskaitos numeris: LT267180900008700478
Šiaulių bankas (Kodas 305728578)
Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą ir pavardę su prierašu „PIANO AMBITUS“.
Pvz: Jonas Jonaitis PIANO AMBITUS.

Konkurso dalyvių paraiškas siųsti:

Elektroniniu paštu – pianoambituskonkursas@gmail.com. Pačiame elektroniniame laiške pateikti:

 • Nuorodą (nuorodas) į pasirodymo video youtube
 • Dalyvio vardą ir pavardę
 • Kūrinio (kūrinių) pavadinimą ir autorių
 • Klasę
 • Specialybės mokytojo vardą ir pavardę
 • Koncertmeistero vardą r pavardę (B GRUPĖS dalyviams)
 • Ugdymo įstaigos pilną pavadinimą (nurodant miestą)

Parsisiųsti:

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas