ATESTACIJA


Siekiant kuo paprastesnės ir kokybiškesnės mokytojų atestacijos tvarkos, šiame skyriuje pateikiama visa aktuali informacija susijusi su mokytojų kvalifikacinės kategorijos kėlimu, atestacijos nuostatomis bei atestacijos dokumentų pateikimu atestacijos komisijai.

Mokytojų atestacija


Iš viso yra skiriamos KETURIOS mokytojų kvalifikacinės kategorijos:

 • Mokytojo;
 • Vyresniojo mokytojo;
 • Mokytojo metodininko;
 • Mokytojo eksperto.

VYRESNIOJO MOKYTOJO kvalifikacinę kategoriją galima įgyti po 4 darbo metų;
MOKYTOJO METODININKO kvalifikacinę kategoriją galima įgyti po 5 darbo metų;
MOKYTOJO EKSPERTO kvalifikacinę kategoriją galima įgyti po 6 darbo metų.

Įtraukimas į mokytojų atestacijos programą


Mokytojas, norintis keltis kvalifikacinę mokytojo kategoriją, pirmiausia turi parašyti prašymą Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriui.

Visi prašymai yra svarstomi MOKYTOJŲ ATESTACINĖS KOMISIJOS POSĖDŽIO METU, kartą per metus – gruodžio mėnesį.

Mokytojas, norintis būti įtrauktas į MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMĄ, prie prašymo, atestacijos komisijai turi taip pat pateikti PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO APLANKĄ.

MOKYTOJŲ ATESTACINĖS KOMISIJOS POSĖDŽIO METU svarstant mokytojo prašymą, pats mokytojas komisijai pristato PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO APLANKĄ (detalesnės informacijos teirautis atestacinės komisijos sekretoriaus). Kitaip tariant, mokytojo, siekiančio būti įtrauktam į MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMĄ, norint įgyti mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, praktinė veikla turi atitikti mokytojo metodininko kvalifikacinius rodiklius. Taip pat ir mokytojo, siekiančio būti įtrauktam į MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMĄ, norint įgyti mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją, praktinė veikla turi atitikti mokytojo eksperto kvalifikacinius rodiklius.

REKOMENDACIJOS  SIEKIANT  ĮGYTI  MOKYTOJO METODININKO  KVALIFIKACINĘ  KATEGORIJĄ
REKOMENDACIJOS  SIEKIANT  ĮGYTI  MOKYTOJO EKSPERTO  KVALIFIKACINĘ KATEGORIJĄ

Mokytojų atestacijos komisijos balsų dauguma pritarus (51 %), mokytojo prašymas keltis kvalifikacinę mokytojo kategoriją yra tenkinamas, ir mokytojas yra įtraukiamas į MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMĄ (kuri sudaroma 3 metų laikotarpiui).

Remiantis MOKYTOJŲ ATESTACIJOS PROGRAMA Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje mokytojų atestacija vykdoma 2 kartus per metus:

 • I pusmetį (II mokslo metų semestras) – birželio mėnesį;
 • II pusmetį (I mokslo metų semestras) – gruodžio mėnesį.

Pasirengimas atestacijai


Artėjant atestacijos datai, mokytojas turi pateikti PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKĄ Mokytojų atestacinės komisijos sekretoriui, kuris įvertins ar turimi praktinės veiklos rodikliai atitinka siekiamą kvalifikacinę kategoriją. Gavus teigiamą Mokytojų atestacinės komisijos sekretoriaus įvertinimą (praktinės veiklos rodikliai atitinka siekiamą kvalifikacinę kategoriją), mokytojas rašo prašymą paskirti stebėtojus, kurie įvertintų mokytojo praktinę veiklą.

 • Jeigu mokytojo atestacijos data yra gruodžio mėnesį, rekomenduojama iki rugsėjo 15 dienos parašyti prašymą paskirti stebėtoją (-us).
 • Jeigu mokytojo atestacijos data yra birželio mėnesį, rekomenduojama iki sausio 15 dienos parašyti prašymą paskirti stebėtoją (-us).

Mokytojo, siekiančio įgyti VYRESNIOJO MOKYTOJO kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą vertina 2 vertintojai:

 • Kuruojantis vadovas (direktoriaus pavaduotojas ugdymui);
 • Paskirtas stebėtojas, turintis mokytojo metodininko ar eksperto kvalifikacinę kategoriją.

Mokytojo, siekiančio įgyti MOKYTOJO METODININKO kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą vertina 3 stebėtojų grupė:

 • Kuruojantis vadovas (direktoriaus pavaduotojas ugdymui);
 • Steigėjo/valdymo organo deleguotas atstovas (švietimo padalinio specialistas, kitos institucijos vadovas, vadovo pavaduotojas ugdymui ir kt.);
 • Dalyko mokytojas (deleguotas steigėjo/valdymo organo), turintis ne žemesnę kaip mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.

Mokytojo, siekiančio įgyti MOKYTOJO EKSPERTO kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą vertina 3 stebėtojų grupė:

 • Kuruojantis vadovas (direktoriaus pavaduotojas ugdymui);
 • Steigėjo/valdymo organo deleguotas atstovas (švietimo padalinio specialistas, kitos institucijos vadovas, vadovo pavaduotojas ugdymui ir kt.);
 • MKC (dabar UPC) arba NŠĄ deleguotas vertintojas, turintis ne žemesnę kaip mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją.

Mokytojas atestacijos metu MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJAI turi pateikti:

 • ATESTACIJOS DOKUMENTŲ APLANKĄ;
 • PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO APLANKĄ.

ATESTACIJOS DOKUMENTŲ ir PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO APLANKAI turi būti parengti ir pateikti Mokytojų atestacinės komisijos sekretoriui iki lapkričio 15 dienos / gegužės 15 dienos, vadovaujantis Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus patvirtintais “MOKYTOJŲ ATESTACIJOS IR PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO DOKUMENTŲ PARENGIMO TVARKOS APRAŠU”.

Mokytojo veiklos vertinimas


Mokytojo veikla pagal kiekvieną kriterijų vertinama 0–3 balais:

 • 3 balai – kriterijus vykdomas labai gerai (3 ir daugiau atskiros, nesidubliuojančios veiklos);
 • 2 balai – kriterijus vykdomas gerai (2 atskiros, nesidubliuojančios veiklos);
 • 1 balas – kriterijus vykdomas iš dalies (1 veikla); 
 • 0 balų – kriterijus nevykdomas.

Mokytojas už kiekvieną požymį iš skilties „Kiti požymiai“ gali gauti po 1–2 balus. Jie ne visi turi būti vykdomi, mokytojas juos pristato vertintojams savo nuožiūra.

Atestuojamojo mokytojo kompetencija įrodoma ugdomosios veiklos rezultatais ir faktais, kurie pagrindžiami atitinkamais geriausiai veiklą iliustruojančiais informacijos šaltiniais: įsakymais, pažymomis, diplomų kopijomis, padėkomis, stebėtų pamokų analize, kitais ugdomąją ir metodinę veiklą patvirtinančiais dokumentais, mokyklos audito ir/ar akreditacijos medžiaga.

Mokytojui pretenduojančiam įgyti atitinkamą kvalifikacinę kategoriją, privalu surinkti atitinkamą balų skaičių:

VEIKLOS SRITISVYRESNYSIS MOKYTOJASMOKYTOJAS METODININKASMOKYTOJAS EKSPERTAS
I SRITIES BALAI13-1620-2222-24
II SRITIES BALAI7-1011-1313-15
III SRITIES BALAI6-910-1111-12
KITI POŽYMIAI91419
IŠ VISO BALŲ355065

Atestacijos dokumentų aplanko turinys


Atestacijos dokumentų aplanko viršelis

Mokytojo duomenų anketa

Klasės vadovo rekomendacija 

Metodinės grupės pirmininko rekomendacija

Bakalauro diplomo kopija
(pageidautina spalvota)

Magistro diplomo kopija
(pageidautina spalvota)

Pedagoginių studijų pažymėjimo kopija
(pageidautina spalvota)

Visų seminarų originalūs pažymėjimai
(nuo naujausio iki seniausio)

“Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos” pažymėjimas

Mokytojo kvalifikacijos tobulinimo lentelė

Mokytojo veiklos anketa

Mokytojo veiklos įsivertinimo ir vertinimo lentelė

Mokytojo veiklos įvertinimo lentelė

Atviros pamokos aprašymo forma atestacijai

Pamokos vertinimo lentelė

Praktinės veiklos dokumentų aplanko turinys


Visa mokytojo praktinė veikla yra pateikiama pagal MOKYTOJO VEIKLOS ANKETOJE nurodytas kategorijas.

Prašome atsispausdinti PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKO VEIKLOS SRIČIŲ VIRŠELIUS ir pagal juos susisteminti visus savo praktinės veiklos rodiklius:

2020 metų gruodis - II pusmečio atestacija


Dėl COVID-19 įtakoto karantino 2020 I PUSMEČIO atestacija buvo nukelta į 2020 II PUSMETĮ (gruodžio mėnesį). Todėl visi mokytojai, turėję atestuotis 2020 I PUSMETĮ (birželio mėnesį) bus atestuojami 2020 II PUSMETĮ (gruodžio mėnesį).

MOKYTOJAI, KURIŲ ATESTACIJA NUMATYTA 2020 II PUSMETĮ (GRUODIS):

1)    Marijus Perminas (mokytojo atestacija)

2)    Darius Verza (mokytojo atestacija)

3)    Remigijus Terminas (mokytojo atestacija)

4)    Nataliya Tereshchenko (mokytojo atestacija)

5)    Jovita Vaičiulienė (mokytojo atestacija)

6)    Laima Stasė Proškutė (mokytojo atestacija)

7)    Zinaida Sivakova (mokytojo atestacija)

8)    Marius Sipavičius (mokytojo atestacija)

1)    Inga Baršauskienė (akompaniatoriaus atestacija)

2)    Silvija Jermakovaitė (akompaniatoriaus atestacija)

Iki RUGSĖJO 2 DIENOS , el. paštu su mokytojais susisieks Mokytojų atestacinės komisijos sekretorius Domantas Milius, kuris pateiks visą aktualią informaciją susijusią su atestacijos procesu.

RUGSĖJO 4 DIENĄ (penktadienį), 12 val. Kauno 1-osios muzikos mokyklos Didžiojoje salėje visiems prieš tai minėtiems mokytojams, kurie 2020 II PUSMETĮ (GRUODĮ) keliasi pedagoginę kvalifikaciją, vyks bendra konsultacija – metodinis pranešimas, kaip parengti PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKĄ, kurį iki RUGSĖJO 10 DIENOS reikės pateikti vertinimui Mokytojų atestacinės komisijos sekretoriui.

SVARBU– atestacijos procesas (2020 gruodis - II pusmetis)


Iki RUGSĖJO 10 DIENOS (ketvirtadienio) Mokytojų atestacinės komisijos sekretoriui reikia pateikti PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKĄ.

Iki RUGSĖJO 14 DIENOS (pirmadienio) Mokytojų atestacinės komisijos sekretorius įvertina ar mokytojo praktinės veiklos rodikliai pateikti PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKE atitinka siekiamos kvalifikacinės kategorijos rodiklius.

Iki RUGSĖJO 15 DIENOS (antradienio), gavus atestacinės komisijos sekretoriaus teigiamą įvertinimą dėl mokytojų praktinės veiklos rodiklių atitikimo siekiamai kvalifikacinei kategorijai, mokytojas rašo prašymą paskirti PRAKTINĖS VEIKLOS VERTINTOJĄ (siekiantiems vyresniojo mokytojo kvalifikacijos) ar VERTINTOJUS (siekiantiems mokytojo metodininko ar eksperto kvalifikacijos).

*Jei mokytojo PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKE pateikti praktinės veiklos rodikliai neatitinka siekiamos kvalifikacinės kategorijos rodiklių (neigiamas įvertinimas), mokytojas, rašydamas prašymą, nusikelia atestacijos datą tokiam laikotarpiui, per kurį įgytų trūkstamus rodiklius.

Iki LAPKRIČIO 15 DIENOS (sekmadienio) atestacinės komisijos sekretoriui turi būti pateikti pilnai suformuoti ATESTACIJOS DOKUMENTŲ ir PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO APLANKAI.

*Kaip parengti ATESTACIJOS DOKUMENTŲ ir PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO APLANKUS, ar kilus kitiems klausimams susijusiems su atestacija, mokytojas konsultuojasi su atestacinės komisijos sekretoriumi, konsultacijos laiką derindamas el. paštu.

Iki SPALIO 15 DIENOS (ketvirtadienio) kuruojančiam vadovui, tai yra direktoriaus pavaduotojai ugdymui (mokytojai metodininkei L. Mačienei, mokytojai ekspertei R. Derbutienei arba mokytojai metodininkei A. Sipavičienei) turi būti pateikti pradiniai ATESTACIJOS DOKUMENTŲ ir PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKAI, parengti pagal reikalavimus ir atestacinės komisijos sekretoriaus konsultacijas.

2021 metų birželis - I pusmečio atestacija


MOKYTOJAI, KURIŲ ATESTACIJA NUMATYTA 2021 I PUSMETĮ (BIRŽELIS):

1)    Paulius Berūkštis (mokytojo atestacija)

2)    Miglė Chmieliauskaitė (mokytojo atestacija)

3)    Marius Laurynaitis (mokytojo atestacija)

4)    Dainius Radomskis (mokytojo atestacija)

5)    Domantas Milius (mokytojo atestacija)

1)    Živilė Kudirkaitė (akompaniatoriaus atestacija)

SVARBU – atestacijos procesas (2021 birželis - I pusmetis)


Iki GRUODŽIO 20  DIENOS (sekmadienio) Mokytojų atestacinės komisijos sekretoriui reikia pateikti PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKĄ.

Iki SAUSIO 13 DIENOS (trečiadienio) Mokytojų atestacinės komisijos sekretorius įvertina ar mokytojo praktinės veiklos rodikliai pateikti PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKE atitinka siekiamos kvalifikacinės kategorijos rodiklius.

Iki sausio 15 DIENOS (penktadienio), gavus atestacinės komisijos sekretoriaus teigiamą įvertinimą dėl mokytojų praktinės veiklos rodiklių atitikimo siekiamai kvalifikacinei kategorijai, mokytojas turi parašyti prašymą paskirti PRAKTINĖS VEIKLOS VERTINTOJĄ (siekiantiems vyresniojo mokytojo kvalifikacijos) ar VERTINTOJUS (siekiantiems mokytojo metodininko ar eksperto kvalifikacijos).

*Jei mokytojo PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKE pateikti praktinės veiklos rodikliai neatitinka siekiamos kvalifikacinės kategorijos rodiklių (neigiamas įvertinimas), mokytojas, rašydamas prašymą, nusikelia atestacijos datą tokiam laikotarpiui, per kurį įgytų trūkstamus rodiklius.

Iki gegužės 15 DIENOS (šeštadienio) atestacinės komisijos sekretoriui turi būti pateikti pilnai suformuoti ATESTACIJOS DOKUMENTŲ ir PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO APLANKAI.

*Kaip parengti ATESTACIJOS DOKUMENTŲ ir PRAKTINĖS VEIKLOS PAGRINDIMO APLANKUS, ar kilus kitiems klausimams susijusiems su atestacija, mokytojas konsultuojasi su atestacinės komisijos sekretoriumi.

Iki vasario 15 DIENOS (pirmadienio) kuruojančiam vadovui, tai yra direktoriaus pavaduotojai ugdymui (mokytojai metodininkei L. Mačienei, mokytojai ekspertei R. Derbutienei arba mokytojai metodininkei A. Sipavičienei) turi būti pateikti pradiniai ATESTACIJOS DOKUMENTŲ ir PRAKTINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ APLANKAI, parengti pagal reikalavimus ir atestacinės komisijos sekretoriaus konsultacijas.

Visa pagrindinė informacija, kurią turi žinoti atestacijai besirengiantis mokytojas:

Mokytojų atestacijos nuostatai

Mokytojų atestacinės komisijos sudėtis


PIRMININKAS - Mindaugas Labanauskas

SEKRETORIUS - Domantas Milius

MOKYTOJA EKSPERTĖ – Kristina Katavičiūtė

MOKYTOJAS EKSPERTAS – Evaldas Liutkauskas

KMS ŠVIETIMO SKYRIAUS ATSTOVAS – Dr. Gintaras Balčiūnas

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2020

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas