PLANAI


Ugdymo Head

Šiame puslapyje pateikiami Kauno 1-osios muzikos mokyklos veiklos planai.  Strateginiame plane numatomi mokyklos veiklos prioritetiniai tikslai ir uždaviniai, veiklos rezultatai, atsižvelgiama į vietinius demografinius ir socialinius ypatumus, vietos bendruomenės poreikius, turimus išteklius, bendruomenės narių pasiūlymus. Veiklos plane struktūrizuotai išdėstyta esminė informacija apie įstaigos dabartinę situaciją, veiklą, rezultatus, tikslus, poreikius ir planus bei prognozuojamas veiklos kryptis, perspektyvas ir rezultatus. Ugdymo planas  reglamentuoja ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, išplėstinio muzikinio ugdymo ir profesinės linkmės muzikinio ugdymo programų įgyvendinimą einamaisiais mokslo metais.

Strateginis planas


Veiklos planas


Ugdymo planas


Parsisiųsti


Strateginis planas
Veiklos planas
Ugdymo planas

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2023

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas