TARPTAUTINIAI KONKURSAI


Diplomas

Šiame puslapyje pateikiama visa informacija apie Kauno 1-osios muzikos mokyklos organizuojamus tarptautinius konkursus.  Susipažinti su Respublikinės reikšmės renginiais galite skiltyje „Respublikiniai konkursai„.„XX CENTURY MUSIC+ “


Konkurso tikslas:

Atskleisti pianistų solistų ir fortepijoninio dueto/trio muzikavimo pobūdžio individualumą, ugdytinių atlikėjišką meistriškumą, plėtoti bendradarbiavimą tarp respublikos ir kitų šalių muzikos (meno) mokyklų pedagogų bei pasidalinti gerąja dalykine patirtimi.

Konkurso organizatoriai ir rengėjai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla
 • Kauno technologijos universitetas
 • Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

Konkurso direktorius – Kauno 1-sios muzikos mokyklos direkorius Mindaugas Labanauskas. Konkurso meno vadovas ir organizacinio komiteto pirmininkas – Kauno 1-sios muzikos mokyklos vyr. fortepijono mokytojas ir vyr. koncertmeisteris Domantas Milius.

Konkurso žiuri:

Konkurso dalyvių pasirodymą vertins žiuri (5 nariai), kurios narių pavardės bus skelbiamos prieš konkurso pradžią. Žiuri komisijos sprendimai neskundžiami.

Kategorijos:

Konkurso dalyviai skirstomi į 2 kategorijas (A KATEGORIJA – pianistai solistai bei B KATEGORIJA – fortepijoniniai duetai) ir 6 grupes pagal klases.

 • A grupė (1-2 klasės)
 • B grupė (3-4 klasės)
 • C grupė( 5-6 klasės)
 • D grupė (7-8 klasės)
 • E grupė (9-10 klasės)
 • F grupė (11-12 klasės)
 • G grupė (Mokinys groja su mokytoju. Tik B kategorija)

Konkurso programa:

Kūriniai atliekami mintinai (A KATEGORIJA) ir iš natų (B KATEGORIJA).

 • A KATEGORIJOS DALYVIAI atlieka du laisvai pasirinktus kūrinius, iš kurių vienas turi būtų XX amžiuje sukurtas kūrinys. Pageidautina, kad kūriniai būtų kontrastiniai tempo, stiliaus ar žanro atžvilgiu.
 • B KATEGORIJOS DALYVIAI atlieka 2 laisvai pasirinktus kūrinius. Gali būti ir nekontrastiniai (panašaus/to pačio tempo, nuotaikos, stiliaus, žanro, autoriaus kūriniai).

Vertinimas ir apdovanojimai:

Konkurso dalyviai bus apdovanoti Grand Prix; I,II,III vietų laureatų diplomais.

Vieta ir laikas:

Konkursas vyks KTU III rūmuose (Laisvės al. 13, Kaunas), 2020 m. kovo 21 dieną, nuo 11 val. (registracija ir repeticijos nuo 10 val.). Tikslus dalyvių sąrašas, repeticijų ir pasirodymų laikas, bus paskelbtas kovo 9-10 dieną, Kauno 1-sios muzikos mokyklos internetiniame puslapyje: www.pirmamuzikos.lt.

Konkurso sąlygos:

Konkurse gali dalyvauti neformalaus ugdymo institucijų (muzikos ir meno mokyklų), konservatorijų ir muzikos gimnazijų jaunieji muzikantai. B KATEGORIJOJE fortepijoninį duetą/trio gali sudaryti 2-3 atlikėjai. Konkurso mokestis vienam dalyviui – 15 eurų. Neatvykus į konkursą, mokestis negrąžinamas.

Paraiškų pateikimo tvarka:

Konkurso dalyvių paraiškas siųsti: info@pirmamuzikos.lt
Kartu su paraiška privaloma atsiųsti dalyvio mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją. Paraiškas siųsti iki 2020 m. kovo 1 dienos imtinai.

Dalyvio mokestį pervesti:

Gavėjas: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija
Gavėjo sąskaitos numeris: LT134010051003878416
AB DNB bankas (Kodas 191950127)
Mokėjimo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą ir pavardę su prierašu „XX CENTURY MUSIC“. Visas su mokesčio persiuntimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai.

Informacija teikiama:

Kauno 1-sios muzikos mokyklos vyr. fortepijono mokytojas ir vyr. koncertmeisteris Domantas Milius, tel: 8 646 330 17. Rūpimais klausimais kreiptis elektoriniu paštu: info@pirmamuzikos.lt

Parsisiųsti:

Konkurso nuostatai
Dalyvio paraiška
Dalyvio paraiška

XIII-ASIS TARPTAUTINIS AKORDEONISTŲ KONKURSAS „ASCOLTATE 2019 “


Dalyvauja:

Konkurse gali dalyvauti įvairaus amžiaus jaunieji akordeonistai – solistai, ansambliai, orkestrai (žiūrėti į „kategorijos“). Konkurso dalyvių skaičius ribotas.

Organizatoriai:

 • Kauno krašto akordeonistų draugija
 • Lietuvos nacionalinė akordeonistų sąjunga
 • Kauno J.Gruodžio konservatorija
 • Kauno 1 – oji muzikos mokykla

Repertuaras:

Klasikinės muzikos kategorijų dalyviai privalo mintinai atlikti nemažiau kaip 2 kūrinius (programa turi būti sudaryta iš skirtingo charakterio kūrinių):
1. Baroko, klasicizmo epochos arba klasikinio stiliaus kūrinį (kūrinius);
2. Laisvai pasirenkamą kūrinį (kūrinius).

Lengvosios muzikos (varjete) kategorijų dalyviai privalo mintinai atlikti nemažiau kaip 2 „varjetė“ stiliaus kūrinius.

Akordeonų ansamblių, mišrių ansamblių bei akordeonų orkestrų kategorijų dalyviai privalo atlikti nemažiau kaip 2 skirtingo charakterio kūrinius.

Kategorijos:

 • A KATEGORIJA (Klasikinės muzikos) – amžiaus grupės 1-8 (gimę 1994 – 2010m.)
 • B KATEGORIJA (Lengvosios muzikos (varjete)) – amžiaus grupės 1-8 (gimę 1994 – 2010m.)
 • C KATEGORIJA (Akordeonų ansamblių (2-5 akordeonai)) – amžiaus grupės 1-2-3 (visų dalyvių amžiaus vidurkis iki 15 -18 ir daugiau  m. atitinkamai)
 • D KATEGORIJA (Mišrių ansamblių (2 – 8 muzikos instrumentai (bent vienas akordeonas)) – amžiaus grupės 1-2-3 (visų dalyvių amžiaus vidurkis iki 15 -18 ir daugiau  m. atitinkamai)
 • E KATEGORIJA ( Akordeonų orkestrų  (ne mažiau 9 muzikos instrumentų (iš jų mažiausiai 6 akordeonai)) – amžiaus neribojamas

*Smulkiau žr. nuostatose

Konkurso tvarka :

 • Konkursas vieno turo.
 • Konkurse įvairių kategorijų atlikėjų eilės tvarka sudaroma pagal amžių.
 • Konkurso dalyviai skirstomi į ketverias kategorijas
 • Kiekvienos kategorijos dalyvių skaičius ribotas
 • Organizacinis komitetas priims pirmuosius 100 dalyvių, pareiškusių norą dalyvauti klasikinės muzikos konkurse
 • Konkurso metu repertuaro keisti nebus galima

Konkurso vertinimo komisija:

 • Konkurso dalyvių pasirodymą vertins tarptautinis žiuri.
 • Žiuri narių pavardės bus paskelbtos prieš konkurso pradžią.
 • Žiuri sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.
 • Žiuri turi teisę nutraukti dalyvio pasirodymą, jam viršijus nustatytą laiką.

Apdovanojimai :

Grand Prix vertinimo komisijos sprendimu gali būti skiriamas kiekvienoje kategorijoje. Grand Prix laureatai ir jų pedagogai bus apdovanoti diplomais, vertingais prizais arba piniginėmis premijomis.
Konkurso I vietų laureatai bus apdovanoti diplomais, taurėmis ir prizais.
Konkurso II, III vietų laureatai bus apdovanoti diplomais ir taurėmis.
Konkurso diplomantai bus apdovanoti diplomais.
Visiems konkurso dalyviams ir jų mokytojams bus įteikti padėkos raštai bei suvenyrai.
Konkurso organizatoriai turi visas teises į konkurso ir baigiamojo koncerto įrašus, radijo ir TV transliacijas be apmokėjimo konkurso dalyviams.
10 konkurso laureatų vertinimo komisijos sprendimu bus pasiūlyta nemokamai dalyvauti akordeono meistriškumo kursuose „Su meile akordeonui V“ Veisiejuose, kuriuos ves profesionalūs akordeono pedagogai.

Vieta ir laikas:

Konkursas vyks 2019 m. balandžio 5 – 7 d. Lietuvoje, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, adresu: J.Gruodžio g. 6, Kaunas. Konkurso uždarymas – 2019 m. balandžio 7 d.

Paraiškų pateikimo tvarka:

Konkurso dalyvių paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 16 d.
Kartu su paraiška prašome atsiųsti:
a) gimimo liudijimo skenuotą kopiją (originalą turėti atvykus į konkursą);
b) stojamojo mokesčio įmoką patvirtinančio dokumento skenuotą kopiją.

Dokumentus siųsti – elektroniniu paštu: mindaugas@akordeonas.lt

Piniginės premijos:

Kiekvienoje kategorijoje, daugiausiai balų surinkusiam GRAND PRIX nugalėtojui – 240,00 EUR.

Konkurso dalyvio mokestis :

Kategorijų A1, A2, B1, B2 – 35 EUR.
Kategorijų A3, A4, A5, A6 dalyviams 50 EUR.
Kategorijų B3, B4, B5, B6 – 50 EUR.
Kategorijų C1, C2, C3, D1, D2, D3 – 60 EUR.
Kategorijos E – 70 EUR.

Rekvizitai dalyvio mokesčiui:

Gavėjas: Kauno akordeonistų draugija
Įmonės kodas: 193294725
Sąskaitos nr. LT457180900000606650
Gavėjo bankas: AB ŠIAULIŲ BANKAS

Apgyvendinimas :

Iš toliau atvykę konkurso dalyviai galės apsigyventi viešbučiuose, esančiuose Kaune. Rekomenduojame:

*Organizatoriai viešbučių neužsako.

Kontaktai:

Smulkesnė apie konkursą tel: +370 688 72162 (Gražina Lukošienė), +370 676 29314 (Mindaugas Labanauskas), el. p. mindaugas@akordeonas.lt.

Parsisiųsti:


Konkurso nuostatai
Konkurso grafikas
Solo paraiška

Orkestro paraiška
Ansamblio paraiška

THE XIIInth INTERNATIONAL ACCORDION COMPETITION “ASCOLTATE 2019”


Participants:

The competition is open for young accordionist’s of different ages. They can participate as soloists or as the members of an ensemble or an orchestra.

Organizers:

 • Lithuanian national accordionist’s union
 • Kaunas accordion society
 • Kaunas J.Gruodis conservatory

Repertoire:

Participants of classical music categories (A)  must perform no less than 2 compositions:
a. Baroque, classical or classical style composition(s);
b. Free choice program.
The program should consist of pieces reflecting different moods.

Participants of variete categories (B)  must perform not less than 2 compositions in variete style.

Participants of ensembles (D), mixed ensembles(E) and accordion orchestra (E) categories must perform not less than 2 compositions reflecting different moods.

Categories:

 • A CATEGORY (Classical music) – age group’s 1-8 (born from 1994 to 2010)
 • B CATEGORY (Variete) -age group’s 1-8 (born from 1994 to 2010)
 • C CATEGORY (Ensambles (2-5 accordions)) – age groups 1-2-3 (The average age of all participants, from 15 to 18 years and more)
 • D CATEGORY (Mixed ensembles (2 – 8 musical instruments (at least one accordion)) – age groups 1-2-3 (The average age of all participants, from 15 to 18 years and more)
 • E CATEGORY ( Accordion orchestra (not less then 8 accordions) – no age restrictions.

*See Competition Rules for more info

Competition procedure:

 • It is a one – round competition
 • The lists will be made according to the age of participants
 • Competitors will be divided into five categories
 • The number of the participants in every category will be limited
 • The organizing committee will admit the first 100 application
  forms of the candidates
 • You won’t be allowed to make changes in your program on arrival.

Jury:

 • The performances will be judged by an international jury appointed by the organizer.
 • The names of the jury members will be announced prior to the beginning of the competition.
 • The jury reserves the right to interrupt performances exceeding the time limit.
  The jury‘s decisions will be final and not be subject to appeal.

Awards and prizes :

Grand Prix – will be awarded for the absolute winners in each category. Diplomas, money prizes or other valuable prizes will be handed to Grand Prix winners and their teachers.
Diplomas and cups will be handed to the 1st, 2nd and 3rd prize winners.
Diplomas will be handed to the teachers of the laureates – for their highest professional skills (at the discretion of the jury).
A certificate and a gift will be handed to each participant of the competition. Their teachers and accompanists will receive the certificates as well.
The Competition reserves the right to the recordings of all live performances and concerts of the Competition without any compensation to the competitors. This applies to any format including but not limited to electronic audio, video and digital media, radio and TV broadcasts.

Time and place:

Competition will be held in Lithuania, Kaunas city in April 5 – 7, 2019 at Kaunas J. Gruodis conservatory concert hall by address J.Gruodis str. 6 in Kaunas.

 Application procedure:

Entries must be made on the attached application form and must reach the competition secretary before the 1th of march, 2019. The following documents should be included with the application form:
a) a copy of birth certificate (it is necessary to have the original on the arrival at the competition);
b) an official confirmation of the payment of the fee.

Please send your documents by e-mail to: mindaugas@akordeonas.lt

Cash prizes:

The GRAND PRIX winner of every category will be awarded a cash prize in the sum of 240,00 EUR.

Participant fee :

Categories A1, A2, B1, B2 – 35 EUR.
Categories A3, A4, A5, A6 – 50 EUR.
Categories B3, B4, B5, B6 – 50 EUR.
Categories C1, C2, C3, D1, D2, D3 – 60 EUR.
Category E – 70 EUR.

Bank transfer details:

Beneficiary: Kaunas accordion society (code 193294725)
Beneficiary s Acc.No: LT457180900000606650 EUR
Beneficiary s Bank: AB ŠIAULIŲ BANKAS
BIC (SWIFT): CBSB LT26

Contacts:

All the information about registration and rehearsals will be sent out by e-mail with an invitation card by the 20th of march, 2019.
For more info call +370 676 29314 Kaunas accordion society vice-president Mindaugas Labanauskas (e-mail: mindaugas@akordeonas.lt, website: www.kkad.lt ,Fax no. +370 31968130).

Download:


Competition Rules
Schedule
Solo application form

Orchestra application form
Ensemble application form

XIII-ТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС АККОРДЕОНИСТОВ „АSCOLTATE 2019”


Участники конкурса:

В конкурсе могут принять участие молодые аккордеонисты различных возрастов – солисты, ансамбли, оркестры (см. категории). Число участников конкурса ограничено.

Организаторы конкурса:

 • Tоварищество аккордеонистов Каунасского края
 • Kонсерватория им. Ю. Груодиса
 • 1-ая музыкальная школа г. Каунаса

Репертуар:

Конкурсанты в категории классической музыки должны исполнить наизусть не менее 2-х произведений (программа составляется из произведений различного характера):
1.произведение (произведения) в стиле эпохи барокко, классицизма или классического стиля.
2.произведение (произведения) выбранное произвольно
.

Конкурсанты в категории легкой музыки (варьете) должны исполнить наизусть не менее 2-х произведений в стиле „варьете”. 

Конкурсанты в категориях ансамблей аккордеонистов, смешанных ансамблей и оркестров аккордеонов должны исполнить не менее 2-х произведений различного характера.

Категории:

 • A КАТЕГОРИЯ (Классическая музыка) – возрастная группа 1-8 лет (род. С 1994 по 2010 год)
 • B КАТЕГОРИЯ (Variete) – группа 1-8 лет (род. С 1994 по 2010)
 • C КАТЕГОРИЯ (Ансамбли (2-5 аккордеонов)) – возрастные группы 1-2-3 (средний возраст всех участников от 15 до 18 лет и более)
 • D КАТЕГОРИЯ (смешанные ансамбли (2 – 8 музыкальных инструментов (минимум один аккордеон)) – возрастные группы 1-2-3 (средний возраст всех участников от 15 до 18 лет и более)
 • E КАТЕГОРИЯ (Аккордеонный оркестр (не менее 8 аккордеонов) – без возрастных ограничений.

*Смотрите правила конкурса для дополнительной информации

Порядок проведения конкурса:

 • Конкурс проводится в 1 тур.
 • Очередность участников различных категорий определяется в зависимости от возраста.
 • Участники будут разделены на пять категории
 • Количество участников в каждой категории будет ограничено
 • Оргкомитет примет первые 100 заявок
 • Во время конкурса, изменять репертуар не позволяется.

Жюри конкурса:

 • Исполнение участников будет оценивать международное жюри.
 • Фамилии членов жюри будут объявлены перед началом конкурса.
 • Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит.
 • Жюри имеет право прервать исполнение конкурсанта при превышении лимита времени.

Оценка и награждение участников:

Гран-при назначается в каждой категории. Лауреаты Гран-при и их педагоги будут награждены дипломами, ценными призами или денежными премиями.
Лауреаты занявшие I места будут награждены дипломами и призами.
Лауреаты занявшие II, III места будут награждены дипломами и сувенирами.
Дипломанты конкурса будут награждены дипломами.
Решением жюри конкурса 10-ти участникам конкурса будет предложено принять участие в курсах мастерства, которые проводят педагоги-аккордеонисты международного уровня.
Всем участникам конкурса и их учителям будут вручены грамоты и сувениры.
Организаторы конкурса сохраняют все права на радио и ТВ запись и трансляцию конкурса и заключительного концерта без оплаты участникам конкурса.

Время и место проведения конкурса:

Конкурс состоится 5 – 7 апреля 2019 года. Закрытие конкурса – 7 апреля 2019 года. Место проведения: Улица Ю. Груодиса, д.6, Консерватория им. Ю. Груодиса.

Порядок подачи заявлении:

Заявления на участие в конкурсе принимаются до 1 марта 2019 года. Вместе с заявлением необходимо
прислать:
1) копию свидетельства о рождении (оригинал необходимо иметь при прибытии на конкурс).
2) копию документа подтверждающего оплату вступительного взноса.
VIII. ДОКУМЕНТЫ ПРИСЫЛАТЬ:
Желательно по ел. почте: mindaugas@akordeonas.lt

Денежные призы:

Победитель GRAND PRIX в каждой категории получит денежный приз в размере 240,00 евро.

Плата за участие:

Категории А1, А2, В1, В2 – 35 евро.
Категории А3, А4, А5, А6 – 50 евро.
Категории B3, B4, B5, B6 – 50 евро.
Категории C1, C2, C3, D1, D2, D3 – 60 евро.
Категория Е – 70 евро.

Реквизиты банка (перевод денег за участие):

Получатель: Kauno akordeonistų draugija
Номер счета: LT457180900000606650 EUR
Банк: AB ŠIAULIŲ BANKAS
BIC (SWIFT): CBSB LT26

Проживание:

Конкурсанты, прибывшие издалека, смогут проживать в гостиницах г. Каунаса. Рекомендуем сайты:

* Организаторы не бронируют отели

Информация:

Вся информация о конкурсе по телефону +370 676 29314 (Миндаугас Лабанаускас), +370 609 93462 (Гражина Лукошене) эл. п. mindaugas@akordeonas.lt, на сайте www.kkad.lt
Приглашение и вся информация об участии в конкурсе будет выслана по ел. почте до 1 aпреля 2019 года.

Скачать:


Правила конкурса
График
Форма заявки солиста

Форма заявки оркестрa
Форма заявки ансамбля

II-ASIS TARPTAUTINIS KONKURSAS „TROFEO MUSICALE 2019“


Tai jau antrasis tarptautinis jaunųjų muzikantų konkursas, kuriame dalyvauja Lietuvos ir užsienio šalių jaunieji solistai.

Dalyvauja:

Lietuvos ir užsienio jaunieji solistai, grojantys fortepijonu, styginiais ir pučiamaisiais instrumentais, instrumentiniai ansambliai iki 6 narių, kurių sudėtyje yra fortepijonas (išskyrus 2 fortepijonus). Konkurso dalyvių skaičius ribotas. Bus atsižvelgiama į paraiškos išsiuntimo laiką.

Organizatoriai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija.
 • Konkurso direktorius – Mindaugas Labanauskas
 • Konkurso meno vadovė – Rasa Derbutienė

Repertuaras:

2-3 laisvai pasirenkami įvairių muzikinių stilių ir skirtingų nuotaikų kūriniai.
Solistai kūrinius atlieka mintinai.
Pakartojimai kūriniuose neprivalomi.
Fonogramas naudoti draudžiama.

Kategorijos:

 • A KATEGORIJA (pianistai – solistai) – amžiaus grupės 1-8 (gimę 2004 – 2011m.)
 • B KATEGORIJA (stygininkai – solistai) – amžiaus grupės 1-7 (gimę 2004 – 2010m.)
 • C KATEGORIJA (pūtikai – solistai) – amžiaus grupės 1-7 (gimę 2004 – 2010m.)
 • D KATEGORIJA (fortepijoniniai ansambliai) – amžiaus grupės 1-2-3-4 (visų dalyvių amžiaus vidurkis iki 9-12-15-18 m. atitinkamai)
 • E KATEGORIJA (kameriniai ansambliai) – amžiaus grupės 1-2-3-4 (visų dalyvių amžiaus vidurkis iki 9-12-15-18 m. atitinkamai)
 • F KATEGORIJA (instrumentiniai ansambliai) – amžiaus grupės 1-2-3-4 (visų dalyvių amžiaus vidurkis iki 9-12-15-18 m. atitinkamai)

*Smulkiau žr. nuostatose

Konkurso tvarka :

 • Konkursas vieno turo
 • Mokytojai ansambliuose dalyvauti negali
 • Kvietimai dalyvauti konkurse bus išsiųsti el. paštu į mokyklas iki 2019 m. gegužės 20 d.      
 • Konkurso organizatoriai neprisiima atsakomybės dėl galimo dokumentų dingimo persiunčiant.

Konkurso vertinimo komisija :

 • Konkurso dalyvių pasirodymą vertina tarptautinė vertinimo komisija.
 • Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami.
 • Vertinimo komisijos balai viešai publikuojami konkurso vietose.
 • Vertinimo komisija turi teisę sustabdyti dalyvio (dalyvių) pasirodymą, viršijus nustatytą laiką.
 • Vertinimo komisija turi teisę paprašyti dalyvio asmens dokumento.

Apdovanojimai :

Geriausiai pasirodę konkurso dalyviai bus apdovanoti laureatų ir diplomantų diplomais bei taurėmis. Grand Prix laimėtojai (po vieną A, B, C, D, E, F kategorijoje) bus apdovanoti diplomais, taurėmis ir piniginėmis premijomis arba vertingomis dovanomis. Visi dalyvių mokytojai ir koncertmeisteriai bus apdovanoti padėkos raštais. Konkurso baigiamuosiuose koncertuose dalyvauja Grand Prix laimėtojai ir žiuri bei organizatorių sprendimu atrinkti konkurso laureatai. Grand Prix laimėtojai, nedalyvaujantys baigiamajame koncerte, praranda teisę į piniginę premiją. Konkurso organizatoriai turi visas teises į konkurso ir baigiamojo koncerto įrašus, radijo ir TV transliacijas be apmokėjimo konkurso dalyviams.

Vieta ir laikas:

2019 m. birželio 7-9 d., Kauno 1-oji muzikos mokykla.

Paraiškų pateikimo tvarka:

Konkurso dalyvių paraiškos priimamos el. paštu: rasa39@gmail.com  iki 2019 m. balandžio 15 d. Kartu su paraiška reikia atsiųsti stojamojo mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją. Apie dokumentų gavimą informuojama el. laišku. Konkurso metu repertuaro keisti nebus galima. Apie konkurso dalyvių repertuaro pasikeitimus prašome informuoti iki 2019 m. gegužės 15 d.

Konkurso dalyvio mokestis :

A Kategorija:

 • Amžiaus grupė 1-2: 35
 • Amžiaus grupė 3-8: 55

B,C Kategorijos:

 • Amžiaus grupė 1: 35
 • Amžiaus grupė 2-7: 55

D,E,F Kategorijos:

 • Visos amžiaus grupės: 60€

Rekvizitai dalyvio mokęsčiui:

Gavėjas: Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija.
Kodas: 191950127
Gavėjo sąskaitos numeris: LT13 4010 0510 0387 8416
Gavėjo bankas: AB LUMINOR bankas

*Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti dalyvio, už kurį mokama, pavardę, vardą, kategoriją ir konkurso pavadinimą.

Apgyvendinimas :

 • Organizatoriai viešbučių neužsako.
 • Kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka patys dalyviai.

Kontaktai:

Smulkesnė informacija apie konkursą telefonu 8 676 43550, el. paštu rasa39@gmail.com (konkurso meno vadovė Rasa Derbutienė).

Parsisiųsti:


Renginio nuostatai
Konkurso pasirodymų tvarkaraštis
A kategorijos repeticijų tvarkaraštis

B,C kategorijų repeticijų tvarkaraštis
D,E,F kategorijų repeticijų tvarkaraštis
Visų kategorijų laureatų sąrašas

THE IInd INTERNATIONAL COMPETITION “TROFEO MUSICALE 2019”


This will be already a second international competition and this time it will take place in Kaunas 1st Music School. All young soloists from Lithuania and abroad are welcome to participate!

Participants :

The competition is open for soloists – pianists (wind instrumentalists and string instrumentalists), piano ensembles (duets, trios and quartets (only on one piano!)), chamber ensembles (duets, trios and quartets with piano obligatory), instrumental ensembles (up to 6 members). The teachers can’t participate. The number of participants of the competition is limited. Date of dispatching the applications will be considered in case of disputes.

Organizers:

 • Kaunas 1st Music School
 • Association of Piano Teachers of  Kaunas County.
 • Competition Director – Mindaugas Labanauskas
 • Competition Art Director – Rasa Derbutienė

Repertoire:

The soloists and ensembles in all categories must perform 2-3 compositions of their choice. The soloists must  perform all pieces by heart. It is forbidden to use backing tracks in the performance.

Note: The programme should consist of pieces reflecting different moods and music styles. It is not obligatory to repeat certain movements in the compositions.

Categories:

 • CATEGORY A (piano – solo) – Age group’s 1-8 (born 2004 – 2011 and later)
 • CATEGORY B (string instruments – solo) – Age group’s 1-7 (born 2004 – 2010 and later)
 • CATEGORY C (wind instruments – solo) – Age group’s 1-7 (born 2004 – 2010 and later)
 • CATEGORY D (piano ensembles) – Age group’s 1-2-3-4 (The average age of all participants 9-12-15-18 years accordingly)
 • CATEGORY E (chamber ensembles) – Age group’s 1-2-3-4 (The average age of all participants 9-12-15-18 years accordingly)
 • CATEGORY F  (instrumental ensembles) – Age group’s 1-2-3-4 (The average age of all participants 9-12-15-18 years accordingly)

*See rules for more info.

Competition procedure:

 • It is one – round competition.
 • Competitors are divided into the categories by their age group and appropriate musical instrument.
 • Information and invitation to the competition will be sent by e-mail (or postal service, if so chosen) to the school of participants till the 20th of May, 2019.
 • The organizers of the competition doesn’t take any responsibility for lost documents sent via a postal service or e-mail and any consequential delays that may arise.

Jury:

 • The performances will be judged by an International Jury appointed by the organizer.
 • The Jury‘s decisions will be final and not the subject to appeal.
 • The decisions of the Jury will be announced publicly at the place of the competition.
 • The Jury keeps the right to interrupt the performance exceeding the time limit.

Awards and prizes:

The laureate diplomas will be handed to the most highly evaluated participants of the competition. All the teachers and accompanists will get the participation certificates. Absolute leaders (chosen by the jury) in each category and subcategory (A, B, C, D, E, F) will be awarded Grand Prix. But only one Grand Prix winner from each category (A, B, C, D, E, F) (chosen by the jury) will be presented with money prizes. The winners of Grand Prix, who won’t attend the Gala ceremony, won’t be presented with money prizes. The Competition organizer holds the right to the recordings of all live performances and concerts of the Competition without any compensation to the competitors. This applies to any format including but not limited to audio, video recordings, radio and TV broadcasts.

Time and place:

The IInd International Competition “TROFEO MUSICALE 2019“ will be held at Kaunas 1st Music Shool concert hall (J.Gruodžio str. 25, Kaunas) in June 7-9, 2019.

Application procedure:

Entries must be made on the appropriate Application Form and must reach the Competition Secretary by e-mail rasa39@gmail.com before the 15th of April, 2019. Sender will get notification after successful submission.

The following documents should be included with the Application Form:

a) an official confirmation of payment of the fee

Please inform about the changes in the programme till May 15, 2019 by an e-mail rasa39@gmail.com No changes will be allowed at the time of competition.

Registration fee:

CATEGORY A:

 • Age group 1-2: 35
 • Age group 3-8: 55

CATEGORY B,C:

 • Age group 1: 35
 • Age group 2-7: 55

CATEGORY D,E,F:

 • All age group’s: 60€

Bank transfer details:

Beneficiary: Association of piano teachers of  Kaunas county. Code 191950127
Beneficiary‘s Acc. No: LT13 4010 0510 0387 8416
Beneficiary‘s Bank:  LUMINOR bank
SWIFT: AGBLLT2X
Bank code: 40100

Accommodation:

 • The organizer is not responsible for accommodation booking.
 • Traveling and accommodation costs are at the expense of the participants.

Contacts:

In english:  tel. +370 611 20636 and e-mail: rbimbaite@yahoo.com

In russian: tel. +370 676 43550 and e-mail: rasa39@gmail.com

Download:


Competition Rules
Competition Timetable
Practice Category A Timetable

Practice Categories B,C Timetable
Practice Categories D,E,F Timetable
Competition Results All Categories

VI TARPTAUTINIS KONKURSAS „OLIMPO MUSICALE”


„Olimpo musicale“ arba „Muzikinis olimpas“ – tai tarptautinis jaunųjų muzikantų konkursas, kuris spėjo tapti klasika ir turi savo ilgametę istoriją. Konkursas pirmą kartą surengtas 2005-aisiais metais, taigi 2020-aisiais tai jau bus VI-asis renginys, kuriame dalyvaus Lietuvos ir užsienio šalių jaunieji solistai. 

Dalyvauja:

Lietuvos ir užsienio visų specialybių jaunieji instrumentalistai ir vokalistai – solistai bei įvairių sudėčių instrumentiniai (išskyrus 2 fortepijonus)  ir vokaliniai ansambliai iki 9 narių (žiūrėti į „kategorijos“).

Organizatoriai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija.
 • Konkurso direktorius – Mindaugas Labanauskas
 • Konkurso meno vadovė – Rasa Derbutienė

Repertuaras:

Visų specialybių ir kategorijų dalyviai-solistai privalo mintinai atlikti 2-3 kūrinius:

 1. Baroko arba klasicizmo epochos kūrinį (kūrinius);
 2. Romantinio laikotarpio arba XX-XXI a. kūrinį (kūrinius).

Pakartojimai kūriniuose neprivalomi.

Konkurse įvairių kategorijų atlikėjų-solistų eilės tvarka sudaroma pagal amžių.

Kategorijos:

 • SOLISTŲ KATEGORIJA – A
 • ANSAMBLIŲ KATEGORIJA – B

Vieta ir laikas:

2020 m. birželio mėn. Kaunas.

Konkurso tvarka :

 • Konkursas vieno turo
 • Ansamblių kategorijoje atlikėjų eilės tvarka sudaroma pagal dalyvių amžių ir instrumentų skaičių (duetai, trio, kvartetai ir t.t.)
 • Mokytojai iliustratoriai ansamblyje nedalyvauja.
 • Fonogramų naudoti negalima.

Kontaktai:

Smulkesnė informacija apie konkursą telefonu 8 676 43550, el. paštu rasa39@gmail.com (konkurso meno vadovė Rasa Derbutienė).

* Daugiau informacijos apie kategorijas, amžiaus grupes ir dalyvavimo mokesčius galite rasti konkurso nuostatuose.

Parsisiųsti:

Konkurso nuostatai
Dalyvio paraiška A kategorija
Dalyvio paraiška B kategorija

THE VIth INTERNATIONAL COMPETITION “OLIMPO MUSICALE”


„Olimpo musicale“ is an international competition for young musicians from Lithuania and abroad. Competition is organized every three years and already has quite a history. First one took place in a year 2005, so this will be the sixth one and counting. All young soloists and ensembles from Lithuania and abroad are welcome to participate!

Participants :

The competition is open for all kind of young instrumentalists and vocalists – soloists and ensembles (except two pianos). An ensemble staff should not exceed nine persons. The teachers can‘t participate.

The number of participants of the competition is limited.

Date of dispatching the applications will be considered in case of disputes.

Organizers:

 • Kaunas 1st Music School
 • Association of Piano Teachers of  Kaunas County.
 • Competition Director – Mindaugas Labanauskas
 • Competition Art Director – Rasa Derbutienė

Repertoire:

The soloists and ensembles of all categories must perform 2-3 compositions:

 1. Baroque or Classical composition(s);
 2. Romantic or 20-21st century composition(s).

Note: The programme should consist of pieces reflecting different moods. It is not obligatory to repeat certain movements in the compositions.

All pieces must be performed by heart.

Categories:

 • SOLOIST CATEGORY A
 • ENSEMBLE CATEGORY B

Time and place:

The VIth International Competition “OLIMPO MUSICALE” will be held at Kaunas in June, 2020.

Competition procedure:

 • It is one – round competition.
 • Competitors will be divided into two category’s (solo and ensembles)
 • The queue of the soloists in all categories will be made according to the age of participants.
 • The queue of the ensembles in all categories will be made according to the age of participants and the number of instruments (duets, trio, quartets etc.)
 • It is forbidden to use backing tracks at the performance.

Contacts:

tel. +370 611 20636 and e-mail rbimbaite@yahoo.com

*More information regarding categories, ages groups and participation fees are provided in competition rules.

Download:

Competition Rules
Application form category A
Application form category B

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС “OLIMPO MUSICALE 2020“


«Olimpo musicale» – это международный конкурс молодых музыкантов из Литвы и зарубежья. Конкурс проводится каждые три года и уже имеет свою историю. Первый состоялся в 2005 году, так что это будет уже шестой. К участию приглашаются все молодые солисты и ансамбли из Литвы и зарубежья!

Участники:

В конкурсе могут участвовать юные исполнители всех специальностей (инструменталисты) – солисты и ансамбли разных составов (кроме 2 фортепиано) до 9 участников (смотреть в „категории“). Учителя в составе ансамбля участвовать не могут.
Количество участников конкурса ограничено.
В конкурсе не могут участвовать победители ГРАН ПРИ прошлых конкурсов „Olimpo musicale“.

Организаторы:

 • 1-ая музыкальная школа г. Каунас, Общество преподавателей фортепиано Каунасского региона.
 • Директор конкурса – Миндаугас Лабанаускас
 • Худ. руководитель конкурса – Раса Дербутене

Репертуар:

Участники всех специальностей и категорий обязаны наизусть исполнить 2 произведения:
а) эпохи барокко или классицизма;
б) эпохи романтизма или современности.
Повторения в произведениях не обязательны.

Категории:

 • СОЛИСТОВ (A)
 • АНСАМБЛЕЙ (B)

Место и время проведения конкурса:

Конкурс состоится с 2 по 4 июня 2020 г. В 1-oй музыкальнoй школe г. Каунас (ул. Ю.Груоджио (J.Gruodžio) No.25, Каунас).

Порядок конкурса:

 • Конкурс проводиться одним туром.Участники будут разделены на две категории (соло и ансамбли)
 • Очередь солистов во всех категориях составляется в соответствии с возрастом участников.
 • Очередь ансамблей во всех категориях составляется в соответствии с возрастом участников и количеством инструментов (дуэты, трио, квартеты и т. д.)
 •  Запрещено использовать фонограмму при исполнении.

Contacts:

 tel. +370 676 43550 and e-mail rasa39@gmail.com

* Более подробная информация о категориях и заявочных сборах приведена в правилах конкурса.

Download:

Правила конкурса
Форма заявки для категории А
Форма заявки для категории B

IV TARPTAUTINIS KONKURSAS „MUSICA PIANOFORTE“


„Musica pianoforte“ tai konkursas, kviečiantis džiaugtis vienu iš populiariausių muzikos instrumentų – fortepijonu. Tai jau ketvirtasis renginys, kuriame dalyvaus Lietuvos ir užsienio šalių jaunieji pianistai bei fortepijono ansambliai.  

Dalyvauja:

Lietuvos ir užsienio jaunieji pianistai-solistai, fortepijono ansambliai (išskyrus 2 fortepijonus) ir instrumentiniai ansambliai iki 4 narių (duetai, trio, kvartetai), kurių sudėtyje yra fortepijonas.

Organizatoriai:

 • Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija.
 • Konkurso direktorius – Mindaugas Labanauskas
 • Konkurso meno vadovė – Rasa Derbutienė

Kategorijos:

 • A KATEGORIJA (pianistai – solistai)
 • B KATEGORIJA (fortepijono ansambliai – duetai, trio, kvartetai)
 • C KATEGORIJA (kameriniai ansambliai – duetai, trio, kvartetai)

Repertuaras:

A kategorijos dalyviai privalo atlikti 2-3 skirtingo charakterio kūrinius:

 1. Baroko arba klasicizmo epochos kūrinį (kūrinius);
 2. Romantinio laikotarpio arba XX-XXI a. akademinės muzikos kūrinį (kūrinius).

B ir C  kategorijų dalyviai privalo atlikti 2-3 skirtingo charakterio kūrinius:

 1. XVII-XIX a. kūrinį (kūrinius);
 2. XX-XXI a. kūrinį (kūrinius).

Vieta ir laikas:

2021 m. birželio mėn. Kaunas.

Konkurso tvarka :

 • Konkursas vieno turo.
 • Konkurso dalyviai skirstomi į tris kategorija
 • A kategorijoje kūriniai atliekami mintinai
 • Mokytojai ir iliustratoriai ansamblyje nedalyvauja.
 • Fonogramų naudoti negalima.
 • Pakartojimai kūriniuose neprivalomi.

Kontaktai:

Smulkesnė informacija apie konkursą telefonu 8 676 43550, el. paštu rasa39@gmail.com (konkurso meno vadovė Rasa Derbutienė).

*Artėjant renginio datai, puslapis bus atnaujinamas. Sekite naujienas.

Parsisiųsti:

Konkurso nuostatai

THE IVth INTERNATIONAL COMPETITION  “MUSICA PIANOFORTE”


„Musica pianoforte“ is an international competition that celebrates one of the most popular musical instrument – piano. Competition is open for all young solo piano players and piano ensembles from Lithuania and abroad.

Participants :

The competition is open for pianists–soloists, piano ensembles (four hands, six hands, eight hands (only on one piano!) and piano–instrumental chamber ensembles (only duets, trios and quartets (one piano is mandatory)). The teachers can‘t participate.

Organizers:

 • Kaunas 1st Music School
 • Association of Piano Teachers of  Kaunas County.
 • Competition Director – Mindaugas Labanauskas
 • Competition Art Director – Rasa Derbutienė

Repertoire:

The soloists in all categories must perform 2-3 compositions:

 1. Baroque or Classical composition(s);
 2. Romantic or 20-21st century academic music composition(s).

*All pieces must be performed by heart.

The ensembles in all categories must perform 2-3 compositions:

 1. 17-19th century composition(s);
 2. 20-21st century composition(s).

Note: The programme in all categories should consist of pieces reflecting different moods. It is not obligatory to repeat certain movements in the compositions.

Category’s:

 • SOLOIST CATEGORY A
 • PIANO ENSEMBLE CATEGORY B
 • CHAMBER ENSEMBLE CATEGORY C

Time and place:

The IVth International Competition “MUSICA PIANOFORTE” will be held at Kaunas in June, 2021.

Competition procedure:

 • It is one – round competition.
 • Competitors will be divided into three category’s (solo, piano ensamble and piano-instrumental chamber ensembles)
 • The queue of the soloists in all categories will be made according to the age of participants.
 • It is forbidden to use backing tracks at the performance.

Contacts:

In english: tel. +370 611 20636 and e-mail rbimbaite@yahoo.com

In russian: tel. +370 676 43550 and e-mail rasa39@gmail.com

*Site will be updated as the date of competition gets closer.

Download:

Competition Rules

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas