TYRIMAI


Šiame puslapyje yra talpinama informacija apie Kauno 1-osios muzikos mokyklos atliekamus tyrimus bei jų rezultatus.

Kauno 1 – osios muzikos mokyklos mokinių tėvams dėl nuotolinio vaikų mokymo


Nuo 2020 m. gegužės 4 d. pradedant nuotolinį ugdymą ir siekiant sklandaus, kokybiško nuotolinio mokymo bei mokinių gerų mokymosi rezultatų, mokyklos direktorius M.Labanauskas inicijavo tyrimą.

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip mokiniai pasirengę muzikiniam ugdymui nuotoliniu būdu. Tyrimą atliko direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Derbutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Sipavičienė, mokytojas metodininkas T.Balaišis, mokytoja metodininkė J.Snudaitienė.

Tyrimui pasirinkta anoniminė apklausa internetiniame portale www.apklausk.lt , parengtas 11 klausimų klausimynas su atsakymų variantais.  Dalyvauti tyrimo apklausoje pakviesti visų mokyklos mokinių tėvai.  Į tyrimo anketos klausimus atsakė 659 respondentai. Grįžtamasis ryšys – 55 % .

TYRIMO IŠVADOS:

Mokinių tėvai teigiamai vertina mokyklos pasirengimą ugdomąją veiklą vykdyti nuotoliniu būdu; sutinka su vaiko mokymu virtualioje aplinkoje; patvirtina, kad vaikas turi reikiamą muzikos instrumentą; kad namuose yra nuotoliniam mokymui reikalinga įranga ir vaikas gebės ja naudotis.

Išanalizavus mokinių tėvų atsakymus, gauti sekantys rezultatai:

 • Dauguma respondentų (91 % ) sutinka, kad jų vaikai mokytųsi nuotoliniu būdu.
 • Dauguma respondentų (99.85 % ) namuose turi nuotoliniam mokymui reikalingą įrangą: kompiuterius, planšetes, išmaniuosius telefonus.
 • Dauguma respondentų (95 % ) mano, kad jų vaikai sugebės savarankiškai naudotis nuotoliniam ugdymui reikalingomis programomis.
 • Dauguma respondentų (98.3 % ) vaikų turi namuose pagrindinio dalyko muzikos instrumentą.
 • Papildomo instrumento (pianino/sintezatoriaus) dar neįsigijo 6 % respondentų vaikų.
 • Dėl ugdymo vasaros metu respondentų nuomonė pasiskirstė sekančiai: 62 % respondentų norėtų, kad jų vaikai muzikos mokyklą lankytų birželio mėnesį. Tačiau liepos ir rugpjūčio mėnesiais ugdymo muzikos mokykloje pageidautų tik atitinkamai 10 % ir 3 % respondentų. 25 %  respondentų nesutinka, kad jų vaikai lankytų muzikos mokyklą vasarą.

Apibendrinus mokinių tėvų atsakymus, teiktinos šios rekomendacijos:

 • Nuotolinio mokymo metu laikytis įprasto ir tikslaus pamokų grafiko.
 • Teorinių dalykų pamokose naudoti Zoom, Teams ir kitas platformas.
 • Įvertinant mokinių darbų apimtis ir užimtumą bendrojo lavinimo mokyklose, nedidinti mokiniams krūvio, neperkrauti jų užduotimis.
 • Aiškiai pateikti mokiniams ugdymo medžiagą, esant būtinumui teikti pagalbą individualiai bei konsultuoti įvairiais aktualiais klausimais.
 • Bendrauti su mokiniais ir jų tėvais, spręsti visus iškilusius klausimus ir problemas.
 • Dalintis gerąja patirtimi su kolegomis, plėsti kompetencijas nuotolinio darbo srityje.

Pasiūlymų skiltyje išsakytos tėvų nuomonės apibendrinimas:

 • Tėvai teigiamai vertina mokyklos ir mokytojų pastangas kuo geriau pasirengti nuotoliniam mokymui.
 • Tėvams svarbu, kad muzikinis ugdymas nebūtų stabdomas, kad nuotolinis mokymas vyktų ir vaikas tobulėtų.
 • Tėvai tvirtina, kad jų vaikai gebės prisitaikyti prie nuotolinio darbo.
 • Tėvai pageidauja virtualių pamokų tiesiogiai, ir prašo vaikui skirti mažiau savarankiško darbo.
 • Jau įvykusias nuotolines pamokas mokinių tėvai vertina tik teigiamai.
 • Tėvų nuomone, ir ateityje (pasibaigus karantinui) galima būtų integruoti nuotolinį mokymą į ugdymo planą, kaip papildomą priemonę ugdymo procese.

Parengė: mokytoja metodininkė J.Snudaitienė

Kauno 1-osios muzikos mokyklos chorinio dainavimo klasės mokinių ugdymo kokybės tyrimas


Profesionalus, tikslingas ir kokybiškas ugdymas teigiamai veikia mokinių mokymosi rezultatus ir yra ypač svarbus mokinių emocinei bei socialinei raidai. Ugdymo kokybę lemia šie veiksniai: ugdymo turinys, mokytojų kompetencija, šilti mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai, mokytojų ir mokinių tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas bei kiti.

Siekiant įvertinti chorinio dainavimo klasės mokinių ugdymo efektyvumą bei numatyti tolimesnes tobulinimo gaires, Kauno 1 – osios muzikos mokyklos direktorius M.Labanauskas inicijavo tyrimą mokinių tėvams.

Tyrimą 2020 m. vasario mėn. atliko darbo grupės nariai mokytojai J.Snudaitienė, Z.Sivakova, I.Baršauskienė, T.Balaišis, R.Terminas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip tėvai vertina chorinio dainavimo klasės mokinių ugdymo kokybę. Tyrimui pasirinkta anoniminė mokinių tėvų apklausa internetiniame portale www.apklausk.lt. Parengtas 12 klausimų klausimynas su atsakymų variantais. Anketa išsiųsta 113 mokinių tėvų, į klausimus atsakė 43. Apklausoje dalyvavo 67 % pradinio ugdymo ir 33 % pagrindinio ugdymo mokinių tėvų.

TYRIMO IŠVADOS:

51 % respondentų teigia, kad jų vaikas noriai lanko muzikos mokyklą,
47 % – lanko dalinai noriai,
2 % – nenoriai.
23 % respondentų teigia, kad muzikos mokyklą lankančių jų vaikų siekiamybė yra išmokti groti ir dainuoti;
18 % – dalyvauti koncertinėje veikloje;
18 % – atskleisti savo talentus ir gebėjimus;
13 % – ugdyti bendravimo įgūdžius ir susirasti draugų;
12 % – įgyti profesionalių muzikos pagrindų;
16 % – muzikos mokyklą laiko tiesiog papildoma po pamokine veikla.

Respondentų nuomonė apie jų vaikams patinkančias ar nepatinkančias pamokas pasiskirstė sekančiai:

Choro pamokos patinka – 81 %, nepatinka -12 % mokinių, nuomonės neišreiškė 7 % respondentų.
Dirigavimo pamokos patinka – 57 %, nepatinka – 7 % mokinių, nuomonės neišreiškė 36 % respondentų.
Papildomo fortepijono pamokos patinka – 49 %, nepatinka – 26 % mokinių, nuomonės neišreiškė 25 % respondentų.
Solfedžio pamokos patinka – 28 %, nepatinka –33 % mokinių, nuomonės neišreiškė 39 % respondentų.
Muzikos istorijos pamokos patinka – 21 %, nepatinka – 36 % mokinių, nuomonės neišreiškė 43 % respondentų.
53 % respondentų mano, kad chorinėje klasėje koncertinės veiklos pakanka,
47 % pageidautų daugiau koncertų ir koncertinių išvykų.
86 % respondentų su vaiko mokytojais bendrauja retai,
14 % respondentų su mokytojais bendrauja gana dažnai.
60 % respondentų jų vaiko ir mokytojų tarpusavio santykius vertina puikiai;
21 % respondentų mano, kad tarpusavio santykiai yra geri, bet galėtų būti dar geresni;
19 % respondentų mano, kad vaiko ir mokytojų tarpusavio santykiai yra geri, bet ne su visais mokytojais.
43 % respondentų pažymėjo, kad tarp mokinių ir mokytojų palaikomi šilti ir draugiški tarpusavio santykiai;
29 % – kad mokytojai geba valdyti įvairias situacijas ir spręsti problemas;
12 % – kad mokytojai palaiko tik formalų bendravimą;
8 % – kad mokytojams nerūpi mokinių problemos.
6 % – kad mokymosi krūvis vaikui yra per didelis;
2 % – kad mokinių žinios yra vertinamos subjektyviai.

Respondentų nuomonė apie tai, kas pirmiausia skatina vaikų motyvaciją mokytis muzikos mokykloje, pasiskirstė sekančiai:

22 % – gera mokinių savijauta mokykloje;
19 % – noras išmokti dainuoti ir groti;
17 % – koncertinė ir konkursinė veikla;
17 % – pačių tėvų skatinimas;
14 % – noras lavinti gebėjimus ir tobulėti;
12 % – įdomios ir kūrybiškos pamokos.

Į klausimą, ar rekomenduotų mūsų mokyklą kitiems, teigiamai atsakė 81 % respondentų, 19 % šiuo klausimu neturėjo nuomonės.

REKOMENDACIJOS

 • Plėsti chorinio dainavimo mokinių koncertinę veiklą erdvėse už mokyklos ribų, skatinant mokinių motyvaciją ir tarpusavio bendravimą.
 • Išsamiau teikti informaciją mokinių tėvams apie planuojamas koncertines veiklas bei ugdymo procesą; informuoti mokinių tėvus apie informacijos pateikimą mokyklos internetiniame puslapyje, o nuo naujų mokslo metų – ir elektroniniame dienyne.
 • Aktyviau mokytojams bendrauti su mokinių tėvais ugdymo klausimais.
 • Gerinti mikroklimatą pamokose ir mokytojų tarpusavio santykius su mokiniais.
 • Papildomo fortepijono mokytojams: į mokinių ugdymo programą įtraukti daugiau šiuolaikinių kūrinių;
 • Teorinių dalykų mokytojams: patraukliau, išradingiau, kūrybiškiau pateikti mokomąją medžiagą.

Parengė: mokytoja metodininkė J. Snudaitienė

Kauno 1 – osios muzikos mokyklos mikroklimato tyrimas


Palankus mokyklos mikroklimatas sudaro geresnes sąlygas kokybiškam ugdymui bei ugdymuisi. Teigiamas mokyklos psichologinis klimatas daro didelę įtaką mokinių rezultatams, pedagogų efektyviam darbui, bendradarbiavimui, skatina dalyvauti bendroje veikloje.

Siekiant išsiaiškinti, kaip mokyklos bendruomenė vertina mokyklos mikroklimatą – bendrą emocinę atmosferą, tarpasmeninius santykius ir bendradarbiavimo kokybę tarp mokinių, jų tėvų ir mokytojų, Kauno 1 – osios muzikos mokyklos direktorius M. Labanauskas inicijavo tyrimą 5 – 8 klasių mokiniams bei jų tėvams. Tyrimą 2019 m. gruodžio 2-15 d. atliko darbo grupės tyrimui atlikti nariai –  l.e. direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas J.Snudaitienė ir mokytojai J.Vaičiulienė, J.Karalevičienė,  K.Dabravolskaitė,  D.Terminaitė, T.Balaišis, P.Berūkštis.

Mokyklos mokinių nuomonė


5-8 klasių mokinių tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti, kaip mokiniai vertina ugdymo aplinką ir emocinę atmosferą mokykloje. Šiam tyrimui pasirinkta anoniminė anketinė apklausa. Parengtas 13 klausimų klausimynas su atsakymų teiginių skale.

Dalyvauti tyrimo apklausoje pakviesta 120 penktų – aštuntų klasių mokinių. Į visus klausimus atsakė 118 mokinių, du klausimynai sugadinti.

Žemiau pateikiami tyrimo rezultatai:

Tyrimas 1.1 New

Išanalizavus ir apibendrinus mokinių atsakymus, teiktinos sekančios rekomendacijos:

 • ugdyti mokinių muzikines kompetencijas, skatinant bei labiau motyvuojant įvairių gabumų mokinius dalyvauti koncertinėje veikloje;
 • labiau įtraukti mokinių tėvus į bendradarbiavimą bendrose veiklose;
 • nepaisant palankių įvertinimų, mokytojams nuolat kreipti dėmesį į mokinio vidinius – emocinius poreikius.

Parengė: mokytojos metodininkės J. Snudaitienė ir J. Vaičiulienė

Mokinių tėvų nuomonė


5-8 klasių mokinių tėvų tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti, kaip mokinių tėvai vertina ugdymo aplinką ir emocinę atmosferą mokykloje. Tyrimui pasirinkta anoniminė apklausa atlikta internetiniame portale www.apklausk.lt

Parengtas klausimynas, kurį sudaro 12 klausimų su teiginiais ir nuomonės išreiškimu. Dalyvauti tyrimo apklausoje pakviesti 348 respondentai. Į klausimyno visus klausimus atsakė 181 respondentas. Grįžtamasis ryšys lygus 52 procentams.

Išanalizavus ir apibendrinus mokinių atsakymus, gauti tokie rezultatai:

Tyrimas2.1

Pasiūlymų skiltyje tėvai teigiamai vertina mokyklos  emocinę aplinką ir akcentuoja poreikį gerinti fizinę mokyklos aplinką, aktyvinti informacijos sklaidą bei ankstyvinti veiklų planavimą.

Tėvai siūlo:

 • atnaujinti vidines mokyklos erdves, gerinant mokyklos fizinę aplinką ir įrengiant erdves  mokinių saviruošai;
 • pasitelkiant e. dienyną plėsti informacijos sklaidą apie mokykloje vykdomas veiklas;
 • kuo anksčiau informuoti mokinių tėvus apie planuojamą koncertinę veiklą;
 • mokytojams pasitelkti kūrybiškumą sudarant mokinių ugdymo programas.

Parengė: mokytojos metodininkės J. Snudaitienė ir J. Vaičiulienė

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2021

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas