TYRIMAI


Šiame puslapyje yra talpinama informacija apie Kauno 1-osios muzikos mokyklos atliekamus tyrimus bei jų rezultatus.

Kauno 1 – osios muzikos mokyklos mikroklimatas


Palankus mokyklos mikroklimatas sudaro geresnes sąlygas kokybiškam ugdymui bei ugdymuisi. Teigiamas mokyklos psichologinis klimatas daro didelę įtaką mokinių rezultatams, pedagogų efektyviam darbui, bendradarbiavimui, skatina dalyvauti bendroje veikloje.

Siekiant išsiaiškinti, kaip mokyklos bendruomenė vertina mokyklos mikroklimatą – bendrą emocinę atmosferą, tarpasmeninius santykius ir bendradarbiavimo kokybę tarp mokinių, jų tėvų ir mokytojų, Kauno 1 – osios muzikos mokyklos direktorius M. Labanauskas inicijavo tyrimą 5 – 8 klasių mokiniams bei jų tėvams. Tyrimą 2019 m. gruodžio 2-15 d. atliko darbo grupės tyrimui atlikti nariai -  l.e. direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas J.Snudaitienė ir mokytojai J.Vaičiulienė, J.Karalevičienė,  K.Dabravolskaitė,  D.Terminaitė, T.Balaišis, P.Berūkštis.

Tyrimas Nr. 1.  Mokyklos mokinių nuomonė


5-8 klasių mokinių tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti, kaip mokiniai vertina ugdymo aplinką ir emocinę atmosferą mokykloje. Šiam tyrimui pasirinkta anoniminė anketinė apklausa. Parengtas 13 klausimų klausimynas su atsakymų teiginių skale.

Dalyvauti tyrimo apklausoje pakviesta 120 penktų – aštuntų klasių mokinių. Į visus klausimus atsakė 118 mokinių, du klausimynai sugadinti.

Žemiau pateikiami tyrimo rezultatai:

Tyrimas 1.1 New

Išanalizavus ir apibendrinus mokinių atsakymus, teiktinos sekančios rekomendacijos:

  • ugdyti mokinių muzikines kompetencijas, skatinant bei labiau motyvuojant įvairių gabumų mokinius dalyvauti koncertinėje veikloje;
  • labiau įtraukti mokinių tėvus į bendradarbiavimą bendrose veiklose;
  • nepaisant palankių įvertinimų, mokytojams nuolat kreipti dėmesį į mokinio vidinius – emocinius poreikius.

Parengė: mokytojos metodininkės J. Snudaitienė ir J. Vaičiulienė

Tyrimas Nr. 2.  Mokinių tėvų nuomonė


5-8 klasių mokinių tėvų tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti, kaip mokinių tėvai vertina ugdymo aplinką ir emocinę atmosferą mokykloje. Tyrimui pasirinkta anoniminė apklausa atlikta internetiniame portale www.apklausk.lt

Parengtas klausimynas, kurį sudaro 12 klausimų su teiginiais ir nuomonės išreiškimu. Dalyvauti tyrimo apklausoje pakviesti 348 respondentai. Į klausimyno visus klausimus atsakė 181 respondentas. Grįžtamasis ryšys lygus 52 procentams.

Išanalizavus ir apibendrinus mokinių atsakymus, gauti tokie rezultatai:

Tyrimas2.1

Pasiūlymų skiltyje tėvai teigiamai vertina mokyklos  emocinę aplinką ir akcentuoja poreikį gerinti fizinę mokyklos aplinką, aktyvinti informacijos sklaidą bei ankstyvinti veiklų planavimą.

Tėvai siūlo:

  • atnaujinti vidines mokyklos erdves, gerinant mokyklos fizinę aplinką ir įrengiant erdves  mokinių saviruošai;
  • pasitelkiant e. dienyną plėsti informacijos sklaidą apie mokykloje vykdomas veiklas;
  • kuo anksčiau informuoti mokinių tėvus apie planuojamą koncertinę veiklą;
  • mokytojams pasitelkti kūrybiškumą sudarant mokinių ugdymo programas.

Parengė: mokytojos metodininkės J. Snudaitienė ir J. Vaičiulienė

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2019

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas