Versija neįgaliesiems
Loading

TYRIMAI


 • Pradžia
 • TYRIMAI
 • 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ MOTYVACIJĄ IR JOS SKATINIMO GALIMYBĖS

Tyrimas 5-8  klasių mokiniams  apie mokinių motyvaciją ir jos skatinimo galimybes


Siekiant išsiaiškinti, kokie veiksniai turi poveikį muzikos mokyklos mokinių mokymosi motyvacijai, Kauno 1-osios muzikos mokyklos administracija inicijavo tyrimą 5-8 klasių mokiniams „Mokinių motyvacija ir jos skatinimo galimybės“.

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti pagrindinius veiksnius, įtakojančius  muzikos mokyklos mokinių mokymosi motyvaciją.

Tyrimą atliko mokyklos direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės nariai:  J. Snudaitienė, V. Grigaitienė, S. Jermakovaitė, G. Maruškienė.

Tyrimo anoniminis aketavimas atliktas mokykloje. Parengtas 12 klausimų klausimynas su atsakymų variantais.  Dalyvauti tyrimo apklausoje pakviesti mokyklos 5-8 klasių mokiniai. Anketinė apklausa įgyvendinta 2021 m. lapkričio 25 – gruodžio 15 dienomis. Tyrimo apklausos dalyvių skaičius – 164 mokiniai.          

Tyrimo rezultatai ir išvados: 

 • Dauguma tyrimo dalyvių savo mokymosi rezultatais muzikos mokykloje yra patenkinti  (56%) arba patenkinti iš dalies (43 %). Nepatenkintų – tik 1 %.
 • Tačiau apklausos metu paaiškėjo, kad tik 46% mokinių mokosi nuolat,  30% mokosi tik prieš atsiskaitymus, o 24 % mokosi tik klasėje, pamokų metu.
 • Dauguma  mokinių (71 %) mano, kad jų mokymosi rezultatai priklauso nuo motyvacijos;
 • 29 % mokinių mano, kad mokymosi rezultatai priklauso nuo asmeninių gebėjimų.
 • Dauguma tyrimo dalyvių (56 %) teigia, kad muzikos mokykloje jie mokosi dėl to, kad to reikia jiems patiems (30 %) ir kad jie nori pilnai užbaigti muzikos mokyklos programą (26%);
 • 22%  mokinių mokymąsi įtakoja tėvų noras.
 • 39 %  mokinių teigia, kad lankyti muzikos mokyklą juos labiausiai motyvuoja šeimos palaikymas (26 %) ir  tėvų reikalavimas (13 % );
 • 27 % mokinių nuomone lankyti muzikos mokyklą labiausiai motyvuoja gaunami įvertinimai ir pagyrimai, žingeidumas;   
 • 18 % tyrimo dalyvių mano, kad jiems yra labai svarbi mokytojo(s) asmenybė;
 • Kitus 16% mokinių motyvuoja įvairios kitos priežastys – draugų nuomonė, gaunami rezultatai, kad muzika ramina ar tiesiog patinka lankyti muzikos mokyklą.

Veiksniai, skatinantys mokymosi motyvaciją, išsidėsto tokia seka:

 • 31 % tyrimo dalyvių teigia, kad tai yra gera atmosfera klasėje ir mokytojo pozityvumas bei kūrybiškos ir įdomios pamokos; 3 % mokinių įvardino mokytojo griežtumą;
 • 21% mokinių mano, kad jų mokymosi motyvacijai svarbu tėvų palaikymas ir šeimos požiūris į mokslą; taip pat noras įtikti tėvams ir tėvų atlygis ar skatinimas už gerus rezultatus;
 • 15 % mokinių teigia, kad jiems įdomu mokytis muzikos ir ypač muzikuoti kolektyve;
 • 16 % tyrimo dalyvių atsakė, kad jų mokymosi motyvacijai svarbu mokytojų įvertinimai, skatinimas ir pagyrimai bei sėkmingas dalyvavimas koncertinėje-konkursinėje veikloje;
 • 10 % mokinių tiki, kad muzikos mokykloje įgytos žinios bus naudingos ir pravers ateityje.

Veiksniai, slopinantys mokymosi motyvaciją, išsidėsto tokia seka:

 • Dauguma tyrimo dalyvių (36 %) teigia, kad jų norą mokytis labiausiai slopina nuovargis dėl didelio krūvio ir namų darbų ruošos, taip pat per sunkios mokymosi programos;
 • 16 % mokinių teigia, kad mokytis jiems yra nuobodu (10 %), jie nemato tikslo ir nesupranta šio mokslo naudos (6%);
 • 15 % mokinių mano, kad jų norą mokytis slopina prasti pažymiai (3 %) ir tai, jog jie nepatiria sėkmės ir dėl to nusivilia savimi (7%), kad jaučiasi neįvertinti ir nepastebėti nors ir už nedidelius savo pasiekimus (5%);  
 • 9 %: tyrimo dalyvių atsakė, kad jų norą mokytis slopina bloga atmosfera klasėje (2 %), kad jiems nepatinka mokytojai (2 %), kad mokytojai neįdomiai dėsto pamokos medžiagą (5%);  
 • 13 % mokinių mano, kad jų norą mokytis slopina kitos priežastys: negali susikaupti per pamokas;  scenos baimė, klasės ar namų darbų nevertinimas pažymiu; 
 • 11 % mokinių mano, kad jie mokosi noriai. 
 • Dauguma tyrimo dalyvių (61%) mano, kad jų mokymuisi didelį poveikį turi tarpusavio santykiai su mokytojais;
 • 11 % mokinių teigia, kad mokinio ir mokytojo tarpusavio santykiai turi mažą poveikį mokymosi pasiekimams;
 • 28 % mokinių neturi nuomonės šiuo klausimu.
 • Dauguma tyrimo dalyvių (81 %) teigia, kad mokykloje jaučiasi gerai (56%) arba puikiai (25%);
 • 13% mokinių teigia mokykloje besijaučiantys nejaukiai;
 • 7% mokinių jaučiasi neįvertinti arba nieko nemokantys.

Į klausimą „Ar norėtum ką nors keisti mokykloje?“ dauguma mokinių atsakė, kad mokykloje viskas gerai, mokiniams viskas patinka.

Išvados: 

 • Apibendrinus gautus tyrimo rezultatus galima pasidžiaugti, kad dauguma mokyklos mokinių yra motyvuoti, mielai lanko užsiėmimus, jiems viskas patinka mokykloje ir mokyklą jie lanko savo noru, nes jaučia džiaugsmą muzikuodami.
 • Iš gautų tyrimo duomenų matyti, kad mokinio mokymosi sėkmę lemia ne tik mokytojo motyvavimas, bet ir paties mokinio požiūris į mokslą, jo asmeninės savybės, pasitikėjimas savimi.
 • Motyvacijai įtakos turi įvairios aplinkybės: mokymosi sąlygos, kokybė, santykis su bendramoksliais ir mokytojais.
 • Mokiniams labai svarbus ugdymo turinio ir mokymosi krūvio parinkimas, nes dažnai didelis mokymosi krūvis slopina mokinio motyvaciją.
 • Pagal tyrimo apklausos duomenis didžiausią poveikį mokinių motyvacijai turi socialiniai veiksniai: šeimos palaikymas, pozityvi atmosfera klasėje, bendradarbiavimas su klasės draugais, geri vertinimai, pagyrimai bei pasiekti aukšti rezultatai. Taip pat mokytojo asmenybė.

Rekomendacijos:

Apklausos rezultatai leidžia teikti mokytojams sekančias rekomendacijas, kurios galėtų padėti stiprinti  mokinių motyvaciją :

 • Atsižvelkime į mokinių reikmes bei tikslus. Skatinkime mokinių smalsumą, nes tai galinga jėga. Išreikškime pripažinimą – įvertinimai ir pagyrimai visada suteikia pozityvias emocijas.
 • Sudominkime mokomuoju dalyku, teisingai parinkime mokymo metodus, skatinkime mokinių aktyvumą ir bendradarbiavimą.
 • Tinkamai parinkime ugdymo turinį ir mokymosi krūvį; per didelis mokymosi krūvis mažina mokymosi motyvaciją, o per mažas leis mokiniui nuobodžiauti.
 • Palaikykime ir skatinkime svarbų tarpusavio bendradarbiavimą: mokinys-mokytojas-šeima.
 • Tyrimo apklausoje išaiškėjo, jog mokiniui didelį poveikį turi mokytojo autoritetas. Tačiau mokinį motyvuoti gali tik mokytojas, mylintis savo darbą ir telkiantis visas pastangas, kad mokiniai pasiektų kuo geresnių rezultatų ir asmeniškai tobulėtų. Mokytojas, kuris džiaugiasi mokinių pasiekimais, net ir nedideliais. Kuris sudomina mokinius savo dėstomu dalyku, yra nuoširdus, kūrybiškas ir gerbiantis mokinius.

Parengė Jolanta Snudaitienė


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas