MOKYKLOS TARYBA


Mokyklos taryba yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba telkia mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, o direktoriui – atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos tarybos veiklos aprašas


Mokyklos tarybą sudaro 9 nariai. Taryba sudaroma iš mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir mokinių atstovų. Į mokyklos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba. Mokyklos taryba renkama dvejiems metams. Mokyklos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Mokyklos direktorius mokyklos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio asmens teisėmis. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos posėdyje. Mokyklos direktorius negali būti renkamas tarybos pirmininku. Tarybos posėdžiai protokoluojami.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos tarybos funkcijos


 • teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos ugdymo planui, metinei Mokyklos veiklos programai, Mokyklos vidaus darbo tvarkai, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;
 • teikia Mokyklos direktoriui siūlymus dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Mokyklos biudžeto ir nebiudžetinių lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso Mokyklos metinės veiklos ataskaitą ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
 • teikia Kauno miesto savivaldybės tarybai siūlymus dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo, nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mokymo organizavimo tvarką;
 • svarsto mokytojų, metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • inicijuoja Mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia Mokyklos bendruomenę Mokyklos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja Mokyklos kultūrą;
 • vertina Mokyklos vadovų veiklą, pareikšdama nuomonę dėl vadovų atestacijos.

Mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos tarybos nariai


Mokytojai:

 • Jolanta Snudaitienė / mokytoja ekspertė – PIRMININKĖ
 • Kristina Dabravolskaitė / mokytoja metodininkė – SEKRETORĖ
 • Jovita Vaičiulienė / mokytoja ekspertė

Tėvai:

 • Nomeda Domeikienė
 • Dalia Vaikšnorienė
 • Karina Kapitanova

Mokiniai:

 • Aleksandras Šileika
 • Simona Matelytė
 • Martyna Puskunigytė
| Atnaujinta 2023.02.16

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas