VEIKLOS DOKUMENTAI


Šiame puslapyje yra skelbiamos Kauno 1-osios muzikos mokyklos veiklos dokumentai.

Korupcijos prevencijos programa


Programa skirta veiksmingos korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemos Muzikos mokykloje užtikrinimui, įgyvendinama pagal Muzikos mokyklos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą.

Nuotolinio mokymo aprašas


Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas, reglamentuojantis Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokinių ugdymo procesą pagal pradinio, pagrindinio, išplėstinio ir tikslinio ugdymo programas nuotoliniu būdu, nuotolinio mokymo organizavimą ir mokinių pažangos, pasiekimų vertinimą.

Kauno 1 – osios muzikos mokyklos darbo tvarkos taisyklės


Šios darbo tvarkos taisyklės reglamentuoja Kauno 1 – osios muzikos mokyklos bendruomenės darbą ir vidaus tvarką. Taisyklių tikslas – užtikrinti kokybišką mokyklos darbo organizavimą, stiprinti mokyklos bendruomenės narių darbo drausmę ir atsakomybę, užtikrinti aukštą darbo kokybę ir efektyvumą, apibrėžti elgesio principus, racionaliai naudoti darbo laiką, žmogiškuosius ir materialinius išteklius, užtikrinti gerą mokyklos veiklos organizavimą.

Kauno 1 – osios muzikos mokyklos e. dienyno tvarkos nuostatai


Kauno 1 – osios muzikos mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai parengti vadovaujantis Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. ĮSAK-2008 „Dėl dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo patvirtinimo“ redakcija).

Kauno 1-oji muzikos mokykla. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2022

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas