TYRIMAI


 • Pradžia
 • TYRIMAI
 • 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ SAVIJAUTA TEORINIŲ DALYKŲ PAMOKOSE

Tyrimas 5-8  klasių mokinių tėvams „Mokinių savijauta teorinių dalykų pamokose“


Siekiant išsiaiškinti, kaip vaikas jaučiasi teorinių dalykų pamokose, ar šios pamokos vaikui yra įdomios, naudingos ir informatyvios,  Kauno 1-osios muzikos mokyklos administracija inicijavo apklausą 5-8 klasių mokinių tėvams „Mokinių savijauta teorinių dalykų pamokose“.

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti teorinių dalykų pamokų privalumus bei trūkumus ir įvertinti mokinių savijautą teorinių dalykų pamokose.

Tyrimą atliko mokyklos direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės nariai: J. Snudaitienė, R.Derbutienė, M.Chmieliauskaitė, T. Balaišis.

Tyrimo metodas – anoniminė apklausa, atlikta internetiniame portale www.apklausa.lt.

Parengtas 12 klausimų klausimynas su atsakymų teiginiais. Dalyvauti tyrime pakviesti  pagrindinio ugdymo mokinių tėvai. Apklausa įgyvendinta 2021 m. gegužės 24 – 28 dienomis. Apklausos dalyvių skaičius – 144 mokinių tėvai.

Tyrimo rezultatai

 • Dauguma (82 %) mokinių tėvų mano, kad mokykloje jų vaikui patinka ar labai patinka;
 • Dauguma (72 %) mokinių tėvų atsakė, kad solfedžio pamokos jų vaikui labai patinka arba patinka;
 • Dauguma (85 %) mokinių tėvų mano, kad solfedžio pamokos yra naudingos vaikui, besimokančiam muzikos mokykloje;
 • Dauguma (93 %) mokinių tėvų džiaugiasi vaiko solfedžio dalyko mokytoju ir mano, kad mokytojas su mokiniu bendrauja nuoširdžiai, pagarbiai, yra dėmesingas, visada išklauso ir pagelbėja, stengiasi kuo geriau išmokyti;
 • 39 % mokinių tėvų išreiškė nuomonę, kad solfedžio pamokos juos tenkina ir nieko keisti nereikia;
 • Tačiau 44 % mokinių tėvų išreiškė nuomonę, kad solfedžio pamokos galėtų būti nuotaikingesnės, įdomesnės ir kūrybiškesnės, informatyvesnės, draugiškesnėje aplinkoje;  
 • Dauguma (70 %) mokinių tėvų atsakė, kad muzikos istorijos pamokos jų vaikui labai patinka arba patinka;
 • Dauguma (84 %) mokinių tėvų mano, kad muzikos istorijos pamokos yra naudingos vaikui, besimokančiam muzikos mokykloje;
 • Dauguma (92 %) mokinių tėvų džiaugiasi vaiko muzikos istorijos dalyko mokytoju ir mano, kad mokytojas su mokiniu bendrauja nuoširdžiai, pagarbiai, yra dėmesingas, visada išklauso ir pagelbėja, stengiasi kuo geriau išmokyti;
 • 40 % mokinių tėvų išreiškė nuomonę, kad muzikos istorijos pamokos juos tenkina ir nieko keisti nereikia;
 • Tačiau  48 % mokinių tėvų išreiškė nuomonę, kad muzikos istorijos pamokos galėtų būti nuotaikingesnės, įdomesnės ir kūrybiškesnės, informatyvesnės, draugiškesnėje aplinkoje.  

Išvados 

 • Apibendrinus gautus tyrimo apklausos rezultatus galima teigti, jog dauguma mokinių ir jų tėvų yra patenkinti solfedžio ir muzikos istorijos mokymu.
 • Teorinių dalykų mokymas muzikos mokykloje yra svarbus mokinio muzikinės raidos etapas.
 • Džiugu tai, kad mokiniai teorinių dalykų pamokas lanko noriai, jų vertinimu pamokos yra įdomios bei informatyvios.
 • Tyrimo metu išaiškėjo tėvų pageidavimas, jog muzikos istorijos mokomojo dalyko turinys būtų pateiktas laisvesne forma, atsižvelgiant į šių dienų muzikinės kultūros aktualijas.
 • Teorinių dalykų pamokų metu mokinių savijauta atitinka jų lūkesčius, ir tai motyvuoja mokinius tobulėti ir įgyti reikiamų žinių.

Rekomendacijos

Atlikto tyrimo rezultatai leidžia teikti mokytojams rekomendacijas, kurios padėtų tobulinti mokinių savijautą teorinių dalykų pamokose:

 • Atsižvelkime į mokinių amžiaus tarpsnį. Skatinkime teorinę medžiagą panaudoti praktikoje: lankykimės muziejuose, muzikos kultūrai svarbiose vietose, ugdykime mokinį, gebantį analizuoti, mąstyti, domėtis ir pažinti.
 • Sudominkime mokomaisiais teoriniais dalykais, teisingai parinkime mokymo metodus ir priemones, alternatyviais mokymo metodais skatinkime susidomėjimą, aktyvumą, bendradarbiavimą ir tobulėjimą.
 • Tyrimo metu atlikta apklausa leidžia teigti, jog mokiniams yra labai svarbus mokytojo autoritetas. Mokytojas mokiniams turi būti pavyzdys, kuris moko nuoširdaus bendravimo, išklausymo, pagarbos kitam. Mokytojas turi sudominti savo mokomuoju dalyku ir tokiu būdu skatinti noriai lankyti solfedžio bei muzikos istorijos pamokas.

Parengė Jolanta Snudaitienė


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas