Versija neįgaliesiems
Loading

TYRIMAI


Apklausa „Kauno 1-osios muzikos mokyklos ugdymo kokybės vertinimas”


Mieli mokinių tėveliai, Kauno 1-oji muzikos mokykla labai dėkoja už Jūsų skirtą laiką, dėmesį ir išreikštą nuomonę pildant apklausą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė, padedanti nuolat tobulėti ir pateisinti lūkesčius. Siūlome susipažinti su apklausos rezultatais.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos apklausa 2022 12 16/30 Ankstyvojo muzikinio ugdymo programos, 1–12 klasių mokinių tėvams „Kauno 1-osios muzikos mokyklos ugdymo kokybės vertinimas”.

Ugdymo kokybė Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje yra labai svarbus veiksnys, rodantis, kokiais būdais ir priemonėmis yra pasiekiami įstaigos ugdymo tikslai, tenkinant individualius ugdytinių poreikius. Ugdymo kokybė lemia ugdymo rezultatus – vaikų pasiekimus ir pažangą.

Kauno 1-osios muzikos mokyklos administracija inicijavo apklausą, kuria buvo siekiama išsiaiškinti, kaip mokinių tėvai vertina mokyklos ugdymo kokybę. Apklausa buvo vykdoma ankstyvojo muzikinio ugdymo programos bei 1–12 klasių tėvams.

Direktorius M. Labanauskas sudarė darbo grupę apklausai atlikti. Darbo grupės pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė Agnė Sipavičienė, nariai – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja ekspertė R. Derbutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė L. Mačienė, akordeono klasės vadovas, mokytojas metodininkas M. Laurynaitis.

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Kauno 1-osios muzikos mokyklos ugdymo kokybės vertinimą.

Tyrimo uždaviniai:

  • Apklausti mokinių tėvus anoniminės anketos būdu.
  • Atsižvelgti į respondentų nuomonę ir tobulinti būtinas sritis.
  • Įvertinti stipriuosius ir silpnuosius ugdymo aspektus bei siekti teigiamų pokyčių.

Tyrimo metodas – anoniminė apklausa, išsiųsta mokinių tėvams į elektroninius paštus.

Darbo grupė paruošė 17 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais (1 priedas) ir pateikė mokinių tėvams. Anketinė apklausa buvo vykdoma nuo 2022-12-16 iki 2022-12-30.

Tyrimo eiga ir tiriamųjų imtis

  • Apklausa pristatoma kaip anoniminė, o jos duomenys tvarkomi ir saugomi laikantis mokyklos asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašo reikalavimų.
  • Respondentų prašoma atsakyti į pateiktus klausimus.
  • Apklausos dalyviai – priešmokyklinio ugdymo ir 1–12 klasių mokinių tėvai.
  • Apklausos dalyvių skaičius – 350 mokinių tėvų.

Apklausos rezultatai ir analizė

1. Kurioje Kauno 1-osios muzikos mokyklos klasėje mokosi Jūsų vaikas?

Atsakiusiųjų skaičius vienetais ir procentais:

2. Kaip vertinate mokyklos teikiamas paslaugas?

3. Prisiminkite, kas lėmė šios muzikos mokyklos pasirinkimą?

4. Jūsų vaikas mokosi šioje muzikos mokykloje:

5. Ar domitės mokyklos veikla?

6. Kur ieškote informacijos apie mokyklą?

7. Kaip vertinate individualių dalykų mokytojus?

8. Prašome įvertinti teiginius apie ugdymo(si) ir paslaugų kokybę. Pasirinkus neigiamą atsakymą, prašome parašyti komentarą 17-tame klausime anketos pabaigoje

9. Prašome įvertinti teiginius apie mokinių muzikinių saviraiškos poreikių tenkinimą, pasirinkus vieną iš variantų. Pasirinkus neigiamą atsakymą, prašome parašyti komentarą 17-tame klausime anketos pabaigoje.

10. Prašome įvertinti teiginius apie vaikų motyvacinį mokymosi lygmenį. Pasirinkus neigiamą atsakymą, prašome parašyti komentarą 17-tame klausime anketos pabaigoje.

11. Kaip vertinate mokyklos aplinkas, logotipą, vizualizacijas?

12. Ar laiku mokate įmokas už mokslą?

13. O ar žinote, ar įdomu, kad jūsų sumokėtas mokestis už mokslą skiriamas:

14. Kam, Jūsų manymu, šiuo metu mokykla turėtų skirti lėšas?

15. Ar skiriate 1,2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio muzikos mokyklai?

Tyrimo apibendrinimas

Iš apklausos pirmojo klausimo galima matyti, kad respondentai daugiausia yra 1–4 klasių mokinių tėvai, sudarantys 51,8% apklaustųjų.

Pagal atsakiusiųjų procentinį skaičių, mokyklos teikiamomis paslaugomis yra patenkinti 93% respondentų. Galime tik pasidžiaugti, kad visi, kurie mokosi Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje, yra beveik pilnai patenkinti mokyklos mokytojų bei administracijos darbu.

Didžiausias faktorius (25,6%) lėmęs Kauno 1-osios muzikos mokyklos pasirinkimą, yra mokykloje dirbantys profesionalūs mokytojai. Tai labai geras mokyklos įvertinimas, išryškinantis aukštą mokyklos mokytojų profesinį pasirengimą.

Dėl ko vaikas mokosi muzikos mokykloje, parodė, kad vaikai yra motyvuoti ir mokosi dėl noro išmokti groti pasirinktu instrumentu, šį atsakymo variantą pasirinko net 48,8% apklaustųjų.

Džiugu, kad net 94,3% tėvų domisi mokyklos veikla. Tai parodo, kad vaikų mokymasis muzikos mokykloje yra svarbus tėvams. Jie palaiko savo vaikus ugdymo proceso eigoje ir prisideda prie rezultatų siekio.

Labai džiaugiamės, kad 99% tėvų ieško informacijos apie mokyklą ir net 33,1% ją randa atnaujintoje mokyklos interneto svetainėje. 

94% tėvų yra patenkinti individualių dalykų mokytojais – ypatingai teigiamas įvertinimas, reiškiantis, kad mokytojai labai atsakingai ir dėmesingai dirba ne tik su mokiniu, bet ir skiria didelį dėmesį mokinio tėvams.

18,6% mokinių tėvų yra patenkinti mokyklos programų pasirinkimu;  22,8% yra patenkinti  mokykloje organizuojamu mokymu, kuris atitinka jų vaikų poreikius; 25,8% džiaugiasi mokymosi metu skatinamu aktyviu jų vaiko muzikavimu, atsižvelgiant į savitumus (gabumus, polinkius, specialiuosius poreikius); 3,6% žino apie galimybę pereiti iš vienos programos į kitą; 26,4% respondentų yra patenkinti sudarytu tinkamu pamokų tvarkaraščiu. Šie teiginiai leidžia prieiti išvados, kad 97,2% tėvų yra patenkinti jų vaikų muzikiniu saviraiškos poreikių tenkinimu. Tačiau 2,7% mano, kad  mokinių muzikinių saviraiškos poreikių tenkinimas yra netinkamas.

Apklaustieji, įvertinę teiginius apie vaikų motyvacinį mokymosi lygmenį, leidžia daryti išvadas, kad mokiniai bei jų tėvai – 99% mokyklos ugdymo kokybę vertina labai gerai.

Įvertinus pasirinktus teiginius apie ugdymo(si) ir paslaugų kokybę, galima teikti išvadas, kad 99,5% yra patenkinti šiomis paslaugomis. Tik 0,7% apklaustųjų yra nepatenkinti ugdymosi ir paslaugų kokybe.

Daugelis apklaustųjų tėvų (90,5%) gerai ir puikiai vertina mokyklos aplinkas, logotipą bei vizualizacijas.

Išvados

Apibendrinus apklausos rezultatus, galima daryti išvadas, kad apklaustieji yra patenkinti mokyklos teikiamomis paslaugomis, mokytojų profesionalumu ir gerai vertina mokyklos ugdymo kokybę. 

Rekomendacijos

Mokykloje ugdymo kokybė yra vertinama labai gerai, tačiau visada reikia stengtis tobulinti šią sritį. Tėvai, rinkdamiesi mokymo įstaigą, atsižvelgia į daugybę komponentų, bet jei prioritetu tampa mokykloje dirbantys profesionalūs mokytojai, tai šis veiksnys yra puikus įvertinimas, kuris įpareigoja administraciją skirti didelį dėmesį mokytojų kvalifikacijos sričiai.

Atsižvelgiant į tėvų išreikštą nuomonę ir rekomendacijas dėl mokyklos – mokykla turi kasdien mokyti, mokytis ir tobulėti: siekti estetinės aplinkos, kurioje mokinys jaustųsi komfortiškai ir patogiai. Kokybiškas mokymas, nukreiptas į mokinį, jo gebėjimus ir galimybes leidžia atsiskleisti individualumui.


Savivaldybės biudžetinė įstaiga
"Kauno 1-oji muzikos mokykla"

Visos teisės saugomos © 2024

Tel: +370 37 422 834
Faksas: +370 37 422 834
Adresas: J. Gruodžio g. 25, LT-44289, Kaunas
Įmonės kodas: 190144649
El. Paštas: info@pirmamuzikos.lt

"... ir tik muzika suteikia gyvenimui spalvas" - Anonimas